Actualiteiten op het gebied van de Nederlandse bloedvoorziening

Momenteel geldt een meerjarenplan inzake de Nederlandse bloedvoorziening voor de periode 200942011. Conform de bepaling in de Wet inzake bloedvoorziening (Wibv) zijn partijen die betrokken zijn bij de Nederlandse bloedvoorziening in de gelegenheid gesteld om hun relevante feiten en belangen naar voren te brengen. Recent zijn de gesprekken met partijen die van de gelegenheid gebruik wensten te maken, afgerond. Deze partijen gaven aan op hoofdlijnen tevreden te zijn over de Nederlandse bloedvoorziening en vroegen daarnaast aandacht voor hun eigen individuele belangen.

Salariering leden van de Raad van Bestuur Sanquin
Over de hoge beloningen van bestuurders in de zorg in de (semi)publieke sector bestaat maatschappelijk onrust. Minister Klink heeft daarom in het verleden met de Raad van Toezicht van Sanquin afgesproken dat bij de inschaling van toekomstige nieuwe bestuursleden bij Sanquin de beloningscode die de koepel van toezichthouders in de zorg (NVTZ) en de koepel van de bestuurders in de zorg (NVZD) hebben opgesteld zal worden gehanteerd. In 2010 is prof. dr. R.A.W. van Lier als nieuw bestuurslid bij Sanquin aangesteld. Sanquin heeft de minister van VWS laten weten dat het nieuwe bestuurslid volgens afspraak is ingeschaald op basis van de coderegeling die de NVTZ en de NVZD samen hebben uitgewerkt.

Donorvertegenwoordiging
Sanquin heeft in overleg met de Landelijke Donor Raad (LDR) onderzoeksbureau Twynstra Gudde opdracht gegeven te adviseren over verbetermogelijkheden voor de donorinbreng. In 2009 bracht Twynstra Gudde hierover advies uit. De Raad van Bestuur van Sanquin heeft na overleg met de LDR aangegeven het advies van Twynstra Gudde te zullen overnemen. In 2010 is de structuur van de donorinbreng gewijzigd. Er is een systeem ingevoerd waarbij erkende donorverenigingen onder bepaalde voorwaarden een plaats krijgen in de Regionale Donor Adviesraden en LDR. In 2011 zal de donorinbreng plaatsvinden op basis van de nieuwe structuur.
Testen

Qkoorts
Hoewel de kans op overdracht van Q4koorts via bloedproducten zeer gering wordt geacht heeft Sanquin in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch een test ontwikkeld voor screening van bloeddonors op Q4koorts. Sanquin is uit voorzorg per 15 maart 2010 bloeddonaties van donoren afkomstig uit hoog risicogebieden gaan testen op de aanwezigheid van de Q4koorts bacterie. Vanwege het epidemiologische verloop van Q4koorts is Sanquin per 1 november 2010 gestopt met het testen van bloeddonaties op Q4koorts. In totaal zijn er 6841 bloeddonaties getest. In geen enkele donatie is de Q4koorts bacterie aangetoond. Indien de epidemiologische ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zal Sanquin de test opnieuw gaan inzetten.
Momenteel werkt de Gezondheidsraad (GR) aan een advies over invoering van een test op Q4koorts. De verwachting is dat de GR eind dit jaar hierover advies zal uitbrengen.

Variant Creuzfeldt Jakob Disease
De afgelopen jaren is door verschillende fabrikanten voortgang geboekt bij de ontwikkeling van een test voor variant Creuzfeldt Jakob Disease (vCJD) die ingezet zou kunnen worden bij het screenen van donors. Het is echter niet de verwachting dat een vCJD4test al in 2011 kan worden ingevoerd. Mijn ambtsvoorganger heeft in 2010 wel al de GR om advies gevraagd over mogelijke invoering van een dergelijke test. De verwachting is dat de GR medio 2011 advies hierover zal uitbrengen.

Onderzoek kostenstructuur Sanquin
In zijn brief d.d. 4 februari 2010 (GMT/MVG2976859) heeft mijn voorganger u geïnformeerd over de onderzoeksresultaten met betrekking tot het door Plexus uitgevoerde onderzoek naar de Nederlandse prijzen van plasma en de kort houdbare bloedproducten in vergelijking met omringende landen. Mijn voorganger heeft besloten naar aanleiding van het Plexus onderzoek een vervolgonderzoek te zullen gaan starten om te komen tot een toekomstvisie op de plasmavoorziening in Nederland. Onderzoeksbureau Conquaestor heeft de opdracht gekregen voor het uitvoeren van het onderzoek en zal voor de zomer van 2011 het onderzoek afronden. Na de afronding van dit onderzoek zal de wijze van aanpassing van de Regeling Inrichting Begroting en Jaarrekening Sanquin duidelijk zijn. In 2011 zal de wijziging van bovengenoemde Regeling zijn definitieve beslag krijgen. Diversen

* Voorraad bloed
De actuele bloedvoorraad is te raadplegen via www.sanquin.nl onder de kop actueel.

* Kengetallen Sanquin
De kengetallen 2009 zijn te raadplegen via www.sanquin.nl onder de kop actueel.

Bron: Min. VWS

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen