Wie zal zich nu inzetten voor missie en visie van ZIP (zorginnovatieplatform)?

0
161

Het ZIP bood op 9 juni 2010 een manifest ‘Innovatie als motor voor toekomstbestendige zorg’ aan de informateur van het nieuwe kabinet aangeboden. Hierin pleitten zij voor een structurele verhoging van investeringen in innovatie, een versterking van de positie van de patient en bevordering van netwerkzorg. Naar het zich nu laat aanzien, heeft dit manifest niet geleid tot het in stand houden van de aanjaagfunctie van ZIP maar heeft het kabinet gekozen om dan ZIP maar op te doeken.

Het ZIP heeft zich de afgelopen tijd ingezet om innovaties in de zorg aan te jagen en te versnellen. Hoewel de uitvoering van het grootste deel van het programma van het ZIP pas een jaar geleden is gestart, hebben de ervaringen ons meer dan ooit bewust gemaakt van de noodzaak tot investeren in innovatie.
Met vier verschillende financiële instrumenten is het startsein gegeven om nieuwe concepten te ontwikkelen, innovaties te implementeren, succesvolle innovaties op te schalen en nieuwe samenwerkingsverbanden te stimuleren. Vooral investeringen in opschaling van succesvolle innovaties blijken hoog renderend te zijn. Het ZIP heeft daarom begin 2010 geïnvesteerd in negen opschalingsprojecten met een looptijd van 2 jaar. Een eerste berekening laat zien dat deze projecten al in 2012 gezamenlijk een kostenbesparing van € 127 miljoen kunnen opleveren.
Naast de financiële instrumenten heeft het ZIP de afgelopen twee jaar een innovatienetwerk opgebouwd. Dit netwerk bevat inmiddels ruim 3.000 leden en groeit dagelijks. Dit demonstreert een enorme innovatie- en actiebereidheid voor de zorg in Nederland. Het ZIP ontwikkelt zich richting een netwerkorganisatie die ook actief samenwerkingsverbanden aangaat met publieke en private organisaties. Het consortium eHealthNu is hiervan een goed voorbeeld3.
Het ZIP vindt het belangrijk dat een nieuw kabinet doorgaat met het stimuleren en aanjagen van innovaties in de zorg en pleit voor voortzetting van het ZIP met het huidige budget. Vanuit de ervaring van de afgelopen twee jaar geven wij een top 5 aan prioriteiten mee.

Een stijgende zorgvraag, schaarste op de arbeidsmarkt en oplopende zorgkosten. Deze grote maatschappelijke uitdagingen in de zorg zetten de komende jaren de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid onder druk. De gezondheidszorg in Nederland scoort internationaal gezien hoog op kwaliteit, maar is door vergrijzing en stijgende aantallen chronisch zieken in de huidige vorm verre van toekomstbestendig. Dit vraagt op korte termijn om gerichte investeringen in innovaties die de organisatie van de gezondheidszorg drastisch veranderen. Investeringen in innovaties in de zorg blijken bovendien hoog renderend en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de economische groei in Nederland
Er is nu onduidelijk wie de rol van ZIP gaat overnemen om het stimulering van zorginnovatie die noodzakelijk hoge prioriteit te geven. Het gaat daarbij om de uitvoering van de volgende agenda:

  1. Zorg voor structurele verhoging van investeringen in innovatie door zorginstellingen;
  2. Versterken van de positie van de patiënt in het zorgproces. Investeringen op het gebied van van preventie, zelfmanagement en e-health;
  3. Stimulatie van innovatie in beroepen en opleidingen in de zorg;
  4. Bevorderen van netwerkzorg, zodat goede zorg in de thuisomgeving beschikbaar blijft;
  5. Aanpakken van systeembelemmeringen voor innovatie.

Het verbeteren positie van patienten: stimuleren van gezond ouder worden, verbeteren mogelijkheden voor zelfmanagement en zorg meer in netwerken rondom de patient blijft nog steeds noodzakelijk. Slechts op enkele plaatsen is telezorg gemeengoed. De positie van zorgprofessionals moet op het gebied van eHealth structureel verbeteren : aantrekken en behouden van voldoende zorgpersoneel, aandacht voor zorginnovatie in opleidingen en na- en bijscholing en meer aandacht voor versterking expertise en competenties van professionals. De mogelijkheden van ICT & technologie moeten meer worden toegepast. Arbeidsbesparende technologie en e-Health met verder worden gestimuleerd. Verbetering van die structurele inbedding van innovaties ius hard nodig. Want welke onafhankelijke partij heeft het geld om creatief uit te dagen en ondernemend te zijn zodat bestaande belemmeringen en tegenstrijdige prikkels in het systeem worden gesignaleerd en aangepakt?.