Centrum Jeugd en Gezin is basis van toekomstige taken jeugdzorg

Array

Lelystad staat voor een grote opgave om de kwaliteit van zorg op niveau te houden als de jeugdzorg overgaat naar de gemeente. Een goede preventieve jeugdzorg vormt het fundament waarop de stad verder bouwt bij het vormgeven aan de gehele jeugdzorg. Dit is in Lelystad geregeld in het Centrum en Jeugd en Gezin (CJG).

Afstemming en samenwerking
De ontwikkeling van het CJG beoogt het realiseren van afstemming en samenwerking door organisaties op het gebied van gezondheid, opvoeden en opgroeien voor de doelgroep van min 9 maanden tot 23 jaar en hun ouders. De uitgangspunten van het CJG zijn: het CJG is van alle instellingen die met gezinnen en kinderen werken en voor alle kinderen en gezinnen in Lelystad; het CJG heeft een goede verbinding met het onderwijs en het CJG is laagdrempelig.

Doorontwikkeling
Met de ervaringen in de pilot CJG in Atolwijk en Zuiderzeewijk zijn de samenwerkende partners aan de slag gegaan om het werkconcept CJG verder door te ontwikkelen voor de hele stad. Het CJG is opgezet in een slanke structuur, met gebruik van bestaande accommodaties voor het aanbod, waarbij het fysieke punt van het CJG in Atolplaza is gehuisvest. De inzet van middelen komt vooral ten goede aan uitvoerende taken, ondersteuning en hulp. De afgelopen periode is nog meer nadruk komen te liggen op het streven naar het benutten van de eigen kracht van ouders en gezinnen en hun omgeving.

Effectieve zorgstructuren
Met de gekozen werkwijze is het CJG overal: in de consultatiebureaus, op de peuterspeelzalen, in scholen, online. De organisaties in Lelystad hebben laten zien dat de wil tot samenwerking concreet vorm kan krijgen in effectieve zorgstructuren waar het kind centraal staat. Door het maken van bewuste keuzes is er, ondanks de bezuinigingen, een basis van preventief aanbod voor jeugdigen en hun ouders in alle leeftijdsgroepen overeind gebleven. Dit maakt dat wij vertrouwen hebben in de toekomst en de toekomst van onze jeugdigen.

Aanbod preventieve jeugdzorg min 9 maanden tot 23 jaar
Vanuit de wettelijke taken zorgt de gemeente voor een aanbod preventieve jeugdzorg. Het gaat om een zorgvuldig opgebouwd aanbod dat invulling geeft aan de functies informatie en advies, signalering, toeleiding naar hulp, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg draagt genoemde functies in zich. Lelystad heeft nadrukkelijk gekeken hoe aanbod effectief en efficient kan worden ingezet en waar mogelijk verantwoordelijkheid voor (de bekostiging van) aanbod buiten de gemeente kan worden gelegd, ook bij ouders zelf.

Met de toekomstige overdracht van de AWBZ-begeleiding en jeugdzorg naar de gemeente is een goed functionerende preventieve jeugdzorg van groot belang. Eén van de opgaven bij de overheveling van de AWBZ en jeugdzorg naar de gemeente is om het beroep op de duurdere zorg terug te dringen door het vinden van oplossingen in de preventieve sfeer.

Verbinding preventieve zorg en talentontwikkeling
In het geven van kansen aan kinderen staat de preventieve jeugdzorg in relatie tot talentontwikkeling. Het één is onlosmakelijk verbonden met het ander. De voorschool en het onderwijs hebben een eigen verantwoordelijkheid om binnen de schoolstructuur passende zorg en ondersteuning te bieden aan kinderen en hun ouders. Binnen het werkconcept CJG in Lelystad zijn de onderwijsorganisaties en de partners in de preventieve jeugdzorg met elkaar verbonden, zodat op het punt waar de zorg buiten het onderwijs of voorschool verleend moet worden deze aansluitend en in samenhang kan worden geboden. Waar veel kinderen zijn worden ook de signalen opgevangen van risico’s en signaleren moet leiden tot handelen. Dit vereist nauwe samenwerking tussen al deze partijen om de ondersteuning van het kind en gezin soepel te laten verlopen. De gemeente en de partners hebben zich verbonden aan de invulling van het werkconcept CJG. De notitie “Samenwerken in het CJG” vormt hiervoor de basis. Daarin heeft de samenwerking een vorm die met de decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs nog een verdere ontwikkeling zal doormaken.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen