ActiZ : Verdere krachtenbundeling kraamzorg

Vijftien kraamzorgorganisaties hebben zich aangesloten bij brancheorganisatie ActiZ. Daarmee is het aantal kraamzorgleden gestegen van 25 naar 40. In totaal vertegenwoordigen de ActiZ kraamzorgorganisaties nu meer dan 70% van alle kraamzorg in Nederland. ActiZ is zeer verheugd met de nieuwe leden en deze verdere bundeling van krachten. Deze krachtenbundeling is ook in het belang van het verbeteren van de geboortezorg.

In de kraamzorg is marktwerking met concurrentie en scherpe inkoop door zorgverzekeraars al sinds jaar en dag een feit. Juist dan is het belangrijk dat kraamzorgaanbieders hun krachten bundelen in een sterke brancheorganisatie.

Met de komst van 15 nieuwe leden binnen ActiZ hebben kraamzorgorganisaties hun positie verder versterkt. De 15 organisaties waren aangesloten bij een nieuwe belangenvereniging voor de kraamzorg, KBV. Om de krachten optimaal te bundelen heeft de KBV echter besloten om haar werkzaamheden te beeindigen en adviseert zij haar leden om lid te worden van ActiZ.

Slagkracht
Als brancheorganisatie staat ActiZ haar leden bij in allerlei zaken die te maken hebben met ondernemen en kwaliteit van zorg. Zo heeft ActiZ zich de afgelopen jaren onder andere hard gemaakt voor meer financiele middelen voor het werven en opleiden van kraamverzorgenden. Ook in de CAO onderhandelingen neemt ActiZ de belangen voor de kraamzorg waar. Met de komst van de nieuwe leden neemt de achterban toe en daarmee ook de slagkracht.

Geboortezorg
Vanaf het uitkomen van het rapport over zwangerschap en geboorte eind 2009 is ActiZ actief betrokken bij het verbeteren van de geboortezorg. In 2010 sloot ActiZ daarom een samenwerkingsconvenant af met KNOV. Inmiddels heeft ActiZ zitting in het College Perinatale Zorg om vanuit kraamzorg bij te dragen aan betere zorg. Het groeiend aantal leden betekent dat nog meer kraamzorgorganisaties meedoen aan het realiseren van die verbeteringen.

Leveringsvoorwaarden
Samen met brancheorganisatie BTN en clientenorganisaties Consumentenbond en de NPCF heeft ActiZ tweezijdige leveringsvoorwaarden opgesteld voor kraamzorg. In de voorwaarden staat omschreven welke rechten en plichten er gelden voor zowel de kraamzorgorganisatie als de client. De voorwaarden maken voor beide partijen helder waar zij aan moeten voldoen en wat zij van elkaar mogen verwachten. In de cure is de kraamzorg de eerste sector waarvoor dergelijke voorwaarden zijn opgesteld. Om de voorwaarden extra kracht te geven, vindt ActiZ het van groot belang dat zorgverzekeraars de voorwaarden bij hun kraamzorginkoop als voorwaarde stellen. ActiZ is hierover in gesprek met verzekeraars; Menzis heeft reeds toegezegd de voorwaarden te zullen gaan hanteren. ActiZ verwacht dat andere zorgverzekeraars dit voorbeeld zullen volgen.

De nu in totaal 40 ActiZ kraamzorgorganisaties bieden jaarlijks coaching en begeleiding aan meer dan 100.000 moeders, hun kind(eren) en gezin. Bij de organisaties werken ruim 6.500 kraamverzorgenden. ActiZ zorgorganisaties werken volgens het landelijke Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, volgen de CAO VVT en hanteren de Zorgbrede Governancecode.