Kennisplatform Geriatrische Revalidatiezorg afspraken rond wijzigingen zorg

Array

geriatrieKennisplatform Geriatrische Revalidatiezorg maakt gezamenlijke afspraken rond wijzigingen in deze zorg
Per 1 januari 2013 is de geriatrische revalidatiezorg overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Dit heeft belangrijke gevolgen. Dit betekent onder andere dat de specialist ouderengeneeskunde nu verantwoordelijk is voor een juiste indicatiestelling ten aanzien van geriatrische revalidatie. In de regio Amsterdam is binnen SIGRA een kennisplatform Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) gevormd. Hierin zijn afspraken ontwikkeld voor de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2013.

De kernpunten zijn:
Uitstroom ziekenhuis
De transferverpleegkundigen/-punten van de ziekenhuizen schatten in:

 • of de oudere persoon direct naar huis kan (en met welke aanvullende hulp of hulpmiddelen),
 • of een vervolgtraject met langdurige verblijfszorg onvermijdelijk lijkt,
 • of een traject via revalidatiezorg te overwegen valt.
Toelating tot Geriatrische Revalidatiezorg
 • Het definitieve oordeel over instroom in een GRZ-voorziening berust bij de specialist ouderengeneeskunde. Die kan hierbij voortbouwen op  inzichten vanuit het ziekenhuis.
 • In de regio Amsterdam/Diemen/Amstelveen is een netwerk van ‘indicerende specialisten ouderengeneeskunde’ gevormd. Gekoppeld aan elk ziekenhuis zijn enkele specialisten ouderengeneeskunde beschikbaar, die snel kunnen oordelen of GRZ zinvol en haalbaar is.
 • Hierbij zijn twee clusters gemaakt: (1) CVA, en (2) orthopedie, trauma, amputatie, overig.
 • Voor het eerste cluster, de CVA, doen de specialist ouderengeneeskunde en de revalidatiearts gezamenlijk de triage voor het revalidatietraject (medisch specialistische revalidatie of geriatrische revalidatie).
 • Bij het tweede cluster zal de specialist ouderengeneeskunde de triage vaak op afstand kunnen doen met informatie die door de transferpunten verzameld is. In POINT is een apart tabblad gemaakt. Zo nodig verwerft de specialist ouderengeneeskunde nog extra informatie (via transferpunt of via behandelend specialist in het ziekenhuis). De specialist ouderengeneeskunde kan bij twijfel besluiten de patient te bezoeken om te beoordelen of GRZ zinvol is.

Instroom in GRZ-voorziening

 • De triage voor toelating tot de GRZ is een onafhankelijk oordeel; en staat los van de vraag naar welke locatie een patient wil; gaan. Het is een expertoordeel (een eigen belang van de organisatie mag geen rol spelen).
 • In het verlengde van deze triage kiest de patient een locatie van voorkeur; het transferpunt van het ziekenhuis of de clientservice van de aanbieder van vervolgzorg regelt aanmelding en plaatsing in een GRZ-voorziening op basis van de voorkeur van de patient.
Aanpassing in POINT
 • Via een aanpassing in POINT kan het transferpunt van het ziekenhuis het expertoordeel van de specialist ouderengeneeskunde opvragen. Dat is gedaan met een extra regel onder CIZ, waarin de specialisten ouderengeneeskunde als indicerende instantie zijn genoemd (wellicht geen ideale oplossing, maar voorlopig werkbaar).
 • De specialist ouderengeneeskunde kan vervolgens – via een account in POINT – de triage doen. De accounts worden beheerd door EZDA.
Verdere stappen
 • Het kennisplatform GRZ zal de inhoudelijke leidraad geven via de uitwerking van zorgpaden; die uitwerking is vanaf eind januari 2013 beschikbaar.
 • De gezamenlijke specialisten ouderengeneeskunde komen tot transparante en eenduidige manier van triage voor GRZ in de regio. Ze evalueren periodiek het werkproces (wanneer wel/niet indicatie voor GRZ) en komen in samenspraak met ziekenhuizen tot bijstelling van het werkproces.
 • De inrichting van POINT wordt in komende maanden beter toegesneden op landelijke regels voor GRZ en op de regionale afspraken.

Meer informatie……

Bron: Vereniging Sigra

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen