Nictiz en het NIVEL met de uitvoering van een landelijke eHealth-monitor

0
257

De eHealth-monitor zal over meerdere jaren inzicht geven in de ontwikkeling en gebruik van ICT om gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen en verbeteren. In maart 2013 starten Nictiz en het NIVEL met de uitvoering van een landelijke eHealth-monitor. Dit onderzoek volgt beschikbaarheid en gebruik van eHealthtoepassingen door zorggebruikers en zorgverleners. In september 2013, 2014 en 2015 worden onderzoeksrapporten gepresenteerd, gebaseerd op een jaarlijks terugkerende meting onder zorggebruikers, huisartsen en medisch specialisten.Deze onafhankelijke informatie is bestemd voor politiek, beleidsmakers en beslissers in de Nederlandse gezondheidszorg. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in:

  • de mate waarin zorggebruikers en zorgverleners beschikken over eHealth-toepassingen;
  • de mate waarin zij er daadwerkelijk gebruik van maken;
  • welke factoren het gebruik van eHealth door zorgverleners en zorggebruikers positief of negatief beïnvloeden;
  • welke effecten zorggebruikers en zorgverleners tegenkomen bij het gebruik van eHealth-toepassingen.

Begeleidingscommissie
Een begeleidingscommissie vervult de rol van klankbord voor het projectteam en draagt er op deze wijze aan bij de doelstelling van de eHealth-monitor te realiseren. De begeleidingscommissie, onder voorzitterschap van oud-hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom prof. dr. Guus Schrijvers, bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Nationale Implementatie Agenda
In juni 2012 is een Nationale Implementatie Agenda (NIA) eHealth gepresenteerd. Dit is een initiatief van ZN, KNMG en de NPCF. In deze agenda wordt gesteld dat, mits goed ingezet, eHealth kan bijdragen aan betaalbare, toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. De NIA richt zich op een snelle ontwikkeling en implementatie van eHealth. De Minister van VWS steunt de agenda van de NIA-partners en zij onderstreept daarbij het belang van monitoring van eHealth-gebruik in Nederland.

Over Nictiz en NIVEL
Nictiz, het Nationaal ICT instituut in de Zorg, volgt ontwikkelingen op het gebied van eHealth in nationaal en internationaal verband. Als kenniscentrum stelt Nictiz zich ten doel om relevante, objectieve en betrouwbare kennis beschikbaar te stellen. Beslissers in de zorg en leveranciers van Zorg-ICT kunnen hiermee betere beleids- en investeringsbeslissingen nemen over zorg-ICT en eHealth. Ook ontwikkelt Nictiz in overleg met zorgaanbieders, standaardisatieorganisaties en leveranciers standaarden op het gebied van gegevensuitwisseling.

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Het NIVEL verricht toegepast beleidsonderzoek voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Het initiatief voor de eHealth-monitor sluit aan bij eerdere initiatieven van het NIVEL voor de programmering van onderzoek op het terrein van technologie in de gezondheidszorg, waaronder eHealth. Het NIVEL heeft uitgebreide onderzoeksexpertise in de Nederlandse zorg en beschikt over diverse monitors en gegevensverzamelingen. Deze kunnen ook informatie leveren voor de eHealth-monitor.

Subsidiënt
Ministerie van VWS

Samenwerkingspartner
Nictiz Contactpersoon: Geert-Jan Cath, cath@nictiz.nl

Meer informatie over onderzoek naar technologie en eHealth