Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten schorten verplichtingen Bestuurlijk Akkoord GGZ noodgedwongen op

0
202

man boos kwaadDe Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP) is onaangenaam verrast door het voorstel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGz) dat zij eind maart aan verschillende partijen ter consultatie heeft voorgelegd. De NVVP is zeer verbolgen over het feit dat het advies moedwillig afwijkt van het vorig jaar in consensus ondertekende Bestuurlijk Akkoord GGZ (BA), waarin besloten is dat de (vrijgevestigde) psychotherapeut volwaardig GGZ-specialist is naast de klinisch psycholoog en de psychiater. De NVVP heeft de minister op 4 april een brief gestuurd, zie bijlage, met de mededeling dat zij de verplichtingen vanuit het Bestuurlijk Akkoord noodgedwongen opschort.

In het advies stelt de Inspectie dat de psychotherapeut geen complexe zorg kan verlenen: hij zou geen hoofdbehandelaar kunnen zijn in de per 2014 nieuw in te richten Gespecialiseerde GGZ. NVVP-voorzitter Arnoud van Buuren zegt hierover: ‘De Inspectie zet hiermee duizenden psychotherapeuten buitenspel. Psychotherapeuten zouden in het nieuwe regiem alleen nog kortdurende laag-complexe GGZ kunnen leveren, terwijl psychotherapeuten breed zijn opgeleid voor de ‘laag-complexe’ én ‘hoog-complexe’ specialistische zorg buiten de context van de dure specialistische zorg zoals die wordt verleend in instellingen.

Daarnaast definieert de Inspectie complexe zorg als multidisciplinair. Hiermee geeft zij een andere invulling aan de term complex, die in strijd is met het Bestuurlijk Akkoord. De Inspectie vindt uitsluitend instellingen bekwaam om complexe (lees: multidisciplinair, lees: gespecialiseerde) zorg te leveren. Dat zou betekenen dat de circa 3000 vrijgevestigde psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters worden verbannen naar de generalistische basis-GGZ, wat er toe leidt dat deze groep of te kort en beperkt óf te duur in de nieuwe specialistische zorg wordt behandeld. Echter, dit is nimmer de opzet van het Bestuurlijk Akkoord geweest; de sector koerst immers op voortgaande ambulantisering! Vrijgevestigde psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters zijn de GGZ-aanbieders bij uitstek die –als hoofdbehandelaar- complexe ambulante geestelijke gezondheidszorg leveren. Zij beschikken op basis van opleiding over alle competenties voor kosteneffectieve psychotherapie’, aldus Arnoud van Buuren.

De NVVP acht het dan ook ongehoord en volstrekt onbehoorlijk dat de in het Bestuurlijk Akkoord gemaakte afspraken met deze herdefiniëring worden . In het Bestuurlijk Akkoord is de positie van de psychotherapeut helder omschreven, naast die van de klinisch psycholoog en de psychiater: de psychotherapeut is bekwaam om complexe, gespecialiseerde zorg te leveren, in de vrijgevestigde setting zowel als in instellingsverband. De NVVP gaat ervan uit dat alle ondertekenaars van het Bestuurlijk Akkoord zich aan deze afspraak houden. Partijen krijgen namelijk tot 30 mei de gelegenheid om tot een gedragen veldnorm te komen. Deze veldnorm ligt – wat de NVVP betreft – dus reeds besloten in het Bestuurlijk Akkoord.
In afwachting van de reactie van de minister, ziet de NVVP zich genoodzaakt om de verplichtingen vanuit het Bestuurlijk Akkoord op te schorten, totdat weer onomwonden vaststaat dat enerzijds de psychotherapeut en anderzijds de vrijgevestigde psychotherapeut, klinisch psycholoog en psychiater conform de definitie in het Bestuurlijk Akkoord gepositioneerd worden in de gespecialiseerde GGZ.