Verbetering ketenzorg rondom suïcidaliteit door samenwerking

suicide-200x200Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst hebben huisartsen in de regio Vechtdal, Saxenburgh Groep en Dimence afspraken gemaakt over de zorg voor suïcidale mensen. Doel is om met betere afstemming en taakafbakening tussen alle betrokken hulpverleners deze zorg te verbeteren en daarmee – pogingen tot – zelfdoding terug te dringen.

Ondanks een relatief laag suïcidecijfer (2008: 8.7 per 100.000 inwoners – Bron CBS) is de maatschappelijke betekenis van zelfdoding groot. De sterfgevallen vinden plaats in alle leeftijdsgroepen en alle sociale klassen. Het hebben van een psychiatrische aandoening verhoogt de kans op suïcide. Tijdige en adequate behandeling vermindert het risico. Suïcide wordt gezien als graadmeter voor de geestelijke gezondheid van de maatschappij. Suïcidepreventie heeft de aandacht van de politiek. De Minister van VWS heeft in 2008 aangegeven te streven naar 5% minder zelfdodingen per jaar.

Huisarts, Spoedeisende Hulp arts, psychiater, PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) en Dimence als aanbieder van GGZ (geestelijke gezondheidszorg) zijn zorgverleners die alle betrokken zijn bij de zorg voor iemand die suïcidaal is, waarvan dit vermoed wordt of wanneer iemand een poging tot zelfmoord heeft gedaan. Behalve eerste hulp verlenen, wordt gekeken naar de oorzaken van de psychische nood, hoe dringend hulp nodig is, er wordt oriënterend onderzoek uitgevoerd, behandeling ingezet en nazorg geregeld. Vanwege het grote aantal verschillende betrokkenen in de ketenzorg is het van groot belang dat duidelijk is wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is en dat overdracht goed geregeld is. Ook moeten de zorgverleners die in de keten deelnemen alert zijn op de grenzen van hun eigen mogelijkheden en deskundigheid en op de hoogte zijn van kennis en kunde van de andere betrokken zorgverleners.

Dimence, aanbieder van geestelijke gezondheidszorg met onder andere een vestiging op het  terrein van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, de Saxenburgh Groep en Medische Regio Groep BV namens de huisartsen in de regio Vechtdal onderschrijven het belang van goede samenwerking in de ketenzorg rondom suïcide. Zij tekenden in juni een samenwerkingsovereenkomst met als doel kwaliteitsverbetering rond suïcidepreventie.