Landelijke samenwerking voor kwaliteitsverbetering van interventies

gezonde-jeugd-200x200Vijf kennisinstituten slaan de handen ineen om de kwaliteit van interventies in Nederland te verbeteren. Deze week  ondertekenen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en MOVISIE een convenant hierover. Vanaf nu hanteren zij dezelfde criteria voor het beoordelen van interventies.

Stimuleren integrale aanpak
De vijf kennisinstituten vertegenwoordigen verschillende sectoren, namelijk jeugdzorg, jeugdwelzijn, ontwikkelingsstimulering, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, de sociale sector en sport & bewegen. Professionals uit deze sectoren komen elkaar tegen in de lokale context: in de wijk, op school, in de zorg en op de werkplek. Zij hebben behoefte aan een kwalitatief goed en samenhangend pakket van interventies. Met het erkenningstraject interventies werken de kennisinstituten aan de beschikbaarheid van een dergelijk pakket. Dat de vijf instituten vanaf nu dezelfde criteria voor kwaliteit hanteren, betekent nog meer duidelijkheid voor professionals en financiers. De kwaliteit van erkende interventies is hierdoor in alle sectoren eender. Hiermee wordt de integrale aanpak van lokale problemen bevorderd.

Erkenningstraject interventies
NJi, NCJ, NISB, RIVM CGL en MOVISIE beheren gezamenlijk het erkenningstraject voor interventies, maar zijn verantwoordelijk voor hun eigen sector. Interventie-eigenaren kunnen hun aanpak in dit traject op onafhankelijke wijze laten beoordelen op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. Zo wordt zichtbaar wat werkt, niet alleen voor professionals werkzaam bij bijvoorbeeld GGD, GGZ, jeugdzorg, thuiszorg, sport en welzijn, maar ook voor financiers zoals gemeenten en zorgverzekeraars. Het erkenningstraject biedt ruimte voor diversiteit en stimuleert de kwaliteitsontwikkeling van interventies met advies en ondersteuning. De betrokken kennisinstituten vergroten de bekendheid van erkende interventies door deze zichtbaar te maken op hun websites en verder actief te verspreiden binnen de sectoren.

Bron: RIVM