Erkenning drinkwater als nationaal belang

toekomst inschattenDit is een origineel bericht van Vewin
Terecht dat het kabinet de drinkwatervoorziening als nationaal belang erkent. Dat zegt Vewin – de vereniging van drinkwaterbedrijven – in reactie op de Beleidsnota Drinkwater van het Ministerie van I&M. Drinkwater is een eerste levensbehoefte en het veiligstellen van drinkwaterbronnen is minstens zo belangrijk als andere belangen. Het is daarom een goede zaak dat in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) dit verder formeel wordt geregeld, zodat bij ruimtelijke afwegingsprocessen de drinkwatervoorziening gelijkwaardig is aan andere nationale belangen zoals energie (bijvoorbeeld Schaliegas). Vewin ondersteunt verder de koers die met de beleidsnota “Schoon drinkwater voor nu en later” wordt ingezet. Wel vraagt Vewin bij de uitvoering aandacht voor de kwaliteit en kwantiteit van drinkwaterbronnen en de zorgplicht van overheden ten aanzien van de drinkwatervoorziening.

Kwaliteit en kwantiteit
In de Beleidsnota Drinkwater wordt generiek gesproken over water kwaliteit en water kwantiteit. Vewin wil voldoende drinkwaterbronnen (grondwater- en oppervlaktewater) van goede kwaliteit zeker stellen voor nu en later. In haar rapport “Impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater” wijst ook het RIVM op de urgentie van voldoende waterbronnen van goede kwaliteit en benoemt zij risico’s als deze ontbreken. De aanbevelingen moeten nu in het Deltaprogramma Zoet water en de Deltabeslissing worden opgenomen om de bronkwaliteit- en kwantiteit voor de toekomst zeker te stellen.

Zorgplicht overheden
De Beleidsnota Drinkwater kondigt de zorgplicht van overheden aan voor de drinkwatervoorziening. Dit is van belang bij activiteiten die relatie hebben met de drinkwatervoorziening, zoals het Deltaprogramma Zoet Water, de stroomgebiedsbeheersplannen (de Kaderrichtlijn Water), het Beheersplan Rijkswateren (van Rijkswaterstaat), de Nota STRONG en het Nationaal Waterplan. Op grond van de zorgplicht moet drinkwater een cruciale plaats in deze dossiers krijgen.

Uitvoeringsagenda
Een “uitvoeringsagenda” geeft vorm en inhoud aan de Beleidsnota Drinkwater. Hierin staat onder meer dat in het kader van de Omgevingswet wordt onderzocht hoe drinkwaterbedrijven vroegtijdig betrokken kunnen worden bij ruimtelijke plannen. Ook staat hierin, dat via het bodemconvenant bodemverontreinigingen worden aangepakt en er zijn nadere afspraken gemaakt over de leveringszekerheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening.

Beleidsnota Drinkwater
De Beleidsnota Drinkwater “Schoon drinkwater voor nu en later” van het Ministerie van I&M is vandaag door de Ministerraad vastgesteld. De nota regelt de taken en verantwoordelijkheden van overheden (gemeenten, provincies en Rijk) en drinkwaterbedrijven ten aanzien van de drinkwatervoorziening. Via een uitvoeringsagenda wordt hieraan vorm en inhoud gegeven. Volgens de Drinkwaterwet (2011) moet het kabinet elke zes jaar een ‘beleidsnota inzake de openbare drinkwatervoorziening’ vaststellen. De Beleidsnota Drinkwater voorziet hierin en vervangt het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening (BDIV 1995) dat nog was gebaseerd op de oude Waterleidingwet.
Bron: ANP Perssupport