Diabeteszorg binnen passend onderwijs: nog geen beslissing

79122295De coalitie Zorgeloos met diabetes naar school maakt zich sterk voor de toegankelijkheid van het onderwijs voor kinderen met diabetes. Zorgeloos met diabetes naar school is een samenwerking tussen Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Diabeter en Voluit.

Op 11 december sprak staatssecretaris Dekker in het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over Passend Onderwijs.

Diabetesvereniging Nederland heeft zich namens de coalitie Zorgeloos met diabetes naar school verdiept in de mogelijkheid van wetgeving rondom medische handelingen door schoolpersoneel. Na uitgebreid juridisch advies lijkt er een praktische oplossing mogelijk. Die spitst zich toe op de definitie van “beroepsmatig handelen”. Het ministerie heeft aangegeven deze oplossingsrichting interessant te vinden, maar tijd nodig te hebben om deze te onderzoeken.

In zijn voortgangsrapportage (van 2-12-2014) meldt de staatssecretaris het volgende:
‘Omdat juridische oplossingen een relatief lange doorlooptijd kennen, ondernemen OCW en VWS voor de korte termijn ook concrete acties. Er wordt onder andere een factsheet voor ouders en onderwijspersoneel opgesteld, het protocol medische handelingen op school voor het primair en voortgezet onderwijs wordt verbeterd en er worden goede voorbeelden beschikbaar gesteld via de website passend onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met sectororganisaties, vakbonden, diabetesorganisaties, ouderorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars en de VNG. Deze onderdelen worden begin 2015 afgerond.’

In januari 2015 staat een vervolggesprek gepland tussen de coalitie Zorgeloos met diabetes naar school en het ministerie.
Bron: Diabetesvereniging Nederland