Toevoegen van dagbesteding aan zorgprofielen

0
397

Cliënten met een zorgprofiel en die jonger zijn dan 18 jaar maken aanspraak op dagbesteding en vervoer. In de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 staat dat beschreven. Tot 2014 werd bij deze cliënten rekening gehouden of ze onderwijs volgen. Was dat het geval, dan kon geen dagbesteding (en vervoer) bij het ZZP worden geïndiceerd.

Nu de onderwijsdeelname niet meer meeweegt in de beoordeling, heeft het ministerie van VWS het CIZ gevraagd om de dagbesteding toe te voegen aan de indicatie voor kinderen en jongeren die op dit moment een indicatie voor een ZZP zonder dagbesteding hebben. Deze aanpassing gaat op 1 augustus plaatsvinden.

Het betreft cliënten:CIZ

  • die op 31 december 2014 jonger dan 18 jaar zijn;
  • waarbij het laatst afgegeven besluit een verblijfsindicatie (ZZP) VG4 of hoger, LG, ZGvis/aud zonder dagbesteding en/of vervoer is;
  • en voor wie de einddatum van de afgegeven verblijfsindicatie ligt op of na 1 augustus 2015.

De toevoeging van de dagbesteding en vervoer aan de indicatie vindt volledig geautomatiseerd plaats. Wij streven er naar alle cliënten in de eerste week van augustus een nieuw indicatiebesluit te sturen.

Is de cliënt bij het doen van een nieuwe aanvraag ouder dan 18 jaar? Dan beoordeelt het CIZ in het indicatieonderzoek de noodzaak voor dagbesteding en vervoer opnieuw.

Bron: CIZ