Overheid en verzekeraars ondermijnen het beleid om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen

0
2059

Steeds meer kwetsbare ouderen melden zich bij de spoedeisende hulpdiensten van ziekenhuizen, zo blijkt uit onderzoek van de NOS. Omdat ouderen langer thuis moeten wonen door de aangescherpte toelatingscriteria voor verpleeghuizen, wordt het risico op ongevallen thuis groter. Gelijktijdig wordt de wijkverpleging gekort door verzekeraars. Dit blijkt uit een voorgenomen experiment van zorgverzekeraar Zilveren Kruis in de regio Utrecht. Het gevolg is dat goed functionerende mobiele geriatrische teams dreigen te verdwijnen.

Mobiele geriatrische teams bestaan uit een specialist ouderengeneeskunde, een gespecialiseerde verpleegkundige, een psycholoog en op afroep andere paramedici. Het verdwijnen van deze teams is een zorgelijke ontwikkeling want de werkwijze van de medisch specialist die deze patiënten dan moet opvangen is niet toegesneden op kwetsbare ouderen. In het ziekenhuis is men gespecialiseerd in ziektespecifieke zorg, maar een op één aandoening gerichte aanpak werkt niet voor deze patiëntengroep.

Kwetsbare thuiswonende ouderen zijn gebaat bij een mobiel geriatrisch team met een specialist ouderengeneeskunde. Deze teams hebben zich namelijk gespecialiseerd in patiëntgerichte zorg; medische zorg gericht op kwetsbare ouderen die twee of meer chronische ziekten tegelijk hebben en daardoor vaak verschillende medicijnen naast elkaar gebruiken. Ook is de specialist ouderengeneeskunde sterk in advance care planning; samen met de patiënt vooruitkijken naar het beloop van zijn verschillende ziektes en aandoeningen en op basis daarvan samen een plan maken gericht op de best haalbare kwaliteit van leven voor die individuele patiënt.

De overheid wil het aantal opnames in het verpleeghuis beperken en mensen meer regie laten houden over het eigen leven. Dan zal er meer vertrouwen gegeven moeten worden aan de besluitvorming door patiënt, huisarts en specialist ouderengeneeskunde. In deze driehoek moet de afweging gemaakt kunnen worden tussen een korte of langdurige opname in het verpleeghuis, thuis wonen met ondersteuning vanuit de Wmo of verpleging en verzorging vanuit de (gespecialiseerde) wijkverpleging.

Mobiele geriatrische teams zijn onontbeerlijk om patiënt en huisarts bij te staan. In deze teams is kennis en expertise verenigd om diagnostiek te doen en te onderzoeken welke zorgbehoefte nodig is. Het inkoopbeleid van zorgverzekeraars verstoort de bestaande samenwerkingsrelaties tussen huisartsen en geriatrisch deskundigen.

Verenso vraagt al langere tijd aandacht voor de kwetsbare ouderen die thuis wonen. In de thuissituatie is, met name bij alleenwonende ouderen, een verhoogd risico op ongevallen, eenzaamheid en ondervoeding. Zonder alternatieve ondersteuning kan de huisarts vaak niet anders dan de patiënt laten opnemen in het ziekenhuis. Dat is een dure oplossing en meestal niet bevorderlijk voor het welzijn van de oudere patiënt.

Als de specialist ouderengeneeskunde geen plaats heeft in de Zorgverzekeringswet is het onmogelijk om vanuit een mobiel geriatrisch team, met de huisarts en de thuiswonende patiënt, bij calamiteiten tot een passende hulpverlening te komen. Geef mobiele geriatrische teams de ruimte om passende zorg te bieden aan kwetsbare ouderen!

Verenso persbericht Overheid en verzekeraars ondermijnen het beleid om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen (pdf)

Bron: Verenso