Kabinet wil dat bestuurders sober en inzichtelijk declareren

Declaraties van bestuurders van semipublieke organisaties moeten sober, eenduidig, doelmatig en transparant zijn. Om excessen te voorkomen moeten de sectoren zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Dat staat in een brief van de ministers Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW), Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Blok voor Wonen en Rijksdienst (W&R). De ministerraad heeft ingestemd met toezending van de brief aan de Tweede Kamer.

Meer regels vanuit de overheid is niet de beste oplossing, schrijven de bewindslieden. Het is van doorslaggevend belang dat bestuurders de normen verinnerlijken. Gedragscodes kunnen hen helpen de juiste keuzes te maken.

VWS
De brancheorganisaties in de zorg hebben er bij hun leden op aangedrongen dat declaraties verantwoord moeten zijn. In de gesprekken die VWS voert over de aanscherping van de zorgbrede governancecode zal de wenselijkheid van heldere declaratienormen worden besproken. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat sterker dan voorheen toezien op de naleving van de door het veld zelf opgelegde normen. Raden van Toezicht zijn en blijven verantwoordelijk voor het declaratiegedrag van bestuurders.
OCW

In het hoger onderwijs wordt sinds 2011 gewerkt met declaratievoorschriften vooraf en verantwoording achteraf in jaarverslagen. Naar aanleiding van recente publicaties voert de Onderwijsinspectie momenteel onderzoek uit naar de naleving van de afspraken. De resultaten komen dit najaar beschikbaar.

In de andere sectoren binnen het OCW-domein zijn gesprekken gaande over soortgelijke afspraken, waarbij de basisprincipes richtlijnen vooraf en transparantie achteraf centraal staan.
W&R

De woningcorporaties kennen sinds 1 juli een verplichte fit & proper-toets, waarin scherpe integriteitseisen worden gesteld aan bestuurders en toezichthouders. Ook kent de sector een governancecode die bestuurders en toezichthouders verplicht eerlijk, oprecht en transparant in hun handelen te zijn. Een handreiking arbeidsovereenkomst bestuurder woningcorporatie ziet onder meer op de onkostenvergoedingen van bestuurders.

Bron: Rijksoverheid