Kamerbrief over voortgang intensieve kindzorg

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de zorg voor ernstig zieke kinderen.
Inhoud van de brief:
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft mij verzocht om een stand van zaken brief over intensieve kindzorg te sturen (2016Z09814). Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

Goede zorg voor ernstig zieke kinderen vind ik van groot belang. In Nederland zijn veel professionals, zoals kinderartsen en (kinder)verpleegkundigen, dag in dag uit bezig deze kinderen zo goed mogelijk te helpen. Ook de ouders van de ernstig zieke kinderen hebben een bijzondere en zware rol. Zij zijn intensief betrokken bij de zorg en begeleiding van hun kind en leveren vaak zelf een deel van de zorg. Ik waardeer en bewonder hun inzet zeer. De afgelopen maanden heb ik met een aantal van deze ouders gesproken over de zorg voor hun ernstig zieke kind. Zij geven aan dat er veel goed gaat in de zorgverlening en ook zij de inzet van de professionals die hen helpen erg kunnen waarderen. Tegelijkertijd zijn zij ook kritisch en geven aan dat er zeker nog ruimte tot verbetering is en dat een aantal knelpunten echt moet worden opgelost.

In deze brief zal ik ingaan op de Denktank IKZ en de stappen die in dit kader gezet zijn. Er zijn vier thema’s in de Denktank aan bod gekomen en deze zal ik nader toelichten. Daarnaast zal ik in deze brief stilstaan bij bekostiging van de intensieve kindzorg vanaf 2017 en de stand van zaken van de implementatie van het Medisch Kindzorg Systeem (MKS). Beide trajecten leveren een belangrijke bijdrage aan het structureel oplossen van knelpunten. Ook zal ik, zoals ik heb toegezegd tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Zvw-pgb op 3 februari jl. in deze brief terugkomen op de vraag hoe we zowel kunnen bewerkstelligen dat de zorg voor ernstig zieke kinderen zoveel mogelijk aansluit bij wat ouders zelf willen en tegelijkertijd waarborgen dat de zorg verantwoord is. Tot slot zal ik ingaan op het bericht dat uw kamer heeft ontvangen van Mevrouw V. H. en waarop u mijn reactie vraagt (2016Z09814).

Download “Kamerbrief over voortgang intensieve kindzorg”. Zie het origineel.

Bron: VWS