Inspecties geven aanwijzing aan Zorgcamping en Logeerhuis De Vlieger

0
556

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg geven per 20 december 2016 een aanwijzing aan Zorgcamping en Logeerhuis De Vlieger. De aanwijzing verplicht De Vlieger om binnen een vastgestelde termijn maatregelen te nemen waardoor wordt voldaan aan de in de aanwijzing geformuleerde vereisten.

Op 18 en 25 november 2016 deden de inspecties onderzoek bij De Vlieger. De Vlieger biedt dagbesteding, buitenschoolse opvang, logeren in het weekend en 24-uurs hulp aan jeugdigen en jongvolwassenen van 6 tot 22 jaar. De doelgroep bestaat vooral uit cliënten met een diagnose van enigerlei vorm van autisme, soms in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

Onderzoek

Het onderzoek van de inspecties is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf, dat een vijftal thema’s omvat: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie.

Oordeel

De inspecties constateren dat De Vlieger ten tijde van het onderzoek niet voldoet aan 21 van de 32 criteria op de vijf thema’s uit het toetsingskader. Gezien de aard en ernst van een aantal criteria waaraan niet wordt voldaan en de risico’s die dit met zich mee kan brengen, zijn de inspecties van oordeel dat direct een aantal verbetermaatregelen moet worden getroffen om de grootste veiligheidsrisico’s voor de cliënten weg te nemen:

  • Het verkrijgen van een actueel beeld van de veiligheid van de cliënten;
  • Het maken van een risico-inschatting in hoeverre het verantwoord is dat cliënten bij elkaar op de kamer slapen;
  • Het maken van een veiligheidsafweging voor het toezicht overdag en ’s nachts;
  • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van professionals;
  • Het treffen van verbetermaatregelen ten aanzien van de medicatieveiligheid.
Vervolg

De Vlieger moet binnen drie weken maatregelen treffen waardoor voldaan wordt aan een aantal vereisten in de sfeer van veiligheid, leefklimaat en organisatie. De Vlieger neemt geen nieuwe cliënten aan totdat aan de vereisten is voldaan.
Verder moet De Vlieger binnen zes weken voldoen aan enkele andere criteria van het thema veiligheid en binnen vier maanden aan de resterende criteria van de vijf thema’s. Daags na het aflopen van elke termijn moet De Vlieger een resultaatverslag aan de inspecties zenden.

De Vlieger heeft aangegeven dat ze te hard is gegroeid en dat te weinig oog is geweest voor de processen en (meetbare) kwaliteit. Er is vooral gewerkt vanuit betrokkenheid, liefde en passie voor de cliënten en hun ouders. Daarover heeft De Vlieger goede recensies van de cliënten en hun ouders ontvangen. Inmiddels heeft De Vlieger een reeks van maatregelen genomen voor onder meer het aantrekken van externe deskundigheid, het scholen van medewerkers, het verhogen van de medicatieveiligheid, het op orde brengen van het cliëntregistratiesysteem en het aanvragen van VOG’s voor de medewerkers.

Bron: IGZ