Extra geld geeft Veilig Thuis meer slagkracht

Het kabinet stelt vanaf dit jaar 38,6 miljoen euro extra beschikbaar voor Veilig Thuis. De verdeling van dat geld over de 26 VT-regio’s, inclusief Veilig Thuis Haaglanden, wordt op dit moment uitgewerkt. Veilig Thuis is er voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor advies en ondersteuning.

Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

“Samen met de VNG en mijn collega-wethouders van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben wij bij de ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid aandacht gevraagd voor de steeds knellender wordende situatie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling”, aldus wethouder Kavita Parbhudayal, die ook VT in haar portefeuille heeft. “We moeten ervoor waken dat het vroegtijdig signaleren en ingrijpen niet naar de achtergrond verdwijnen. Ook is er financiële ruimte nodig om lokale teams te versterken, en wachttijden te verkorten”.

Sinds 1 januari 2019 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals aangescherpt. Het is een (professionele) norm geworden om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Groeiende financiële tekorten

De stijgende instroom door de verscherpte meldcode en radarfunctie van Veilig Thuis leidden bij gemeenten tot zorgen over groeiende financiële tekorten. Naar aanleiding daarvan is in opdracht van het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen van meldingen en adviezen bij Veilig Thuis. Daaruit blijkt dat het aantal adviezen en meldingen in nagenoeg alle Veilig Thuis-regio’s is gestegen. Landelijk gaat het om 11% (2018) en 25% (2019) meer adviezen en 7% (2018) en 20% (2019) meer meldingen. Bij Veilig Thuis Haaglanden gaat het om respectievelijk 36% en 8% meer adviezen en 11% en 24% meer meldingen.

Wethouder Kavita Parbhudayal: “Het onderzoeksrapport erkent het probleem van de hoge werkdruk en de onderlinge afhankelijkheid in de gehele keten. Want als Veilig Thuis meer meldingen en adviezen oppakt, of meer complexe zaken te verwerken krijgt, werkt dit door naar andere partijen. Dat maakt de aanpak van het probleem complex. Die moet integraal gericht zijn op de keten als geheel in plaats van op afzonderlijke organisaties. Het is belangrijk dat ook het kabinet daar oog voor heeft”.

Bron: Gemeente Den Haag