Terugdringing administratieve lasten zorgsector

0
212

Het kabinet Balkenende-II bindt de strijd aan met administratieve lasten. De komende jaren wil het kabinet de bureaucratie en het woud aan wetten en regels voor burgers en bedrijven fors verminderen. Ook VWS draagt hieraan bij. Vooral in de zorgsector kan er op papierwerk en overbodige regels bezuinigd worden.
Het kabinet verstaat onder administratieve lasten: de kosten die bedrijven en instellingen moeten maken om te voldoen aan informatieverplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving.

In 2001 stelt de minister van VWS de commissie terugdringing administratieve lasten zorgsector, de commissie-De Beer, in; de commissie onderzoekt vijf wetten op de administratieve last voor het bedrijfsleven en rapporteert in januari 2002. VWS stelt vervolgens een projectorganisatie administratieve lasten in, die systematisch alle regels doorlicht, administratieve lasten meet en voorstellen doet om de lasten te verminderen (reductievoorstellen).   Om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te verminderen heeft VWS twee fasen opgesteld. De eerste fase van 310 miljoen euro bevat acht projecten waarin regels geschrapt en procedures vereenvoudigd worden. Deze projecten zijn:

  • schrappen van nationale bepalingen in Warenwet;
  • betere indicatiestelling in de AWBZ;
  • vereenvoudiging in de eigen bijdragen voor extramurale zorg in de AWBZ;
  • afschaffing machtigingen;
  • eenvoudigere bouwprocedures en complexe vervolgprocedures;
  • modernisering van de jaarverantwoording van zorginstellingen;
  • declaraties;
  • informatieverplichtingen in de Wet op de dierproeven.

VWS bereidt nu de tweede fase voor, met als doel binnen deze kabinetsperiode de resterende besparing te behalen. Verder wil VWS onnodige regels en procedures weren uit nieuwe wet- en regelgeving. Op lange termijn moeten onder andere nieuwe ICT-toepassingen in de zorgsector leiden tot minder administratieve lasten.   Bron: administratievelasten.nl