IGZ: regie en overzicht in zorgketen kankerpatiënten onvoldoende

regieDe zorg voor kankerpatienten in Nederland is niet in alle ziekenhuizen optimaal. In deze zorg moeten medisch specialisten, ziekenhuisafdelingen en radiotherapeutische centra intensief met elkaar samenwerken om optimale resultaten te behalen. Ondanks de positieve inzet van de professionals is er op veel plaatsen geen sprake van behandeling van de kankerpatient door een team met één regisseur die overzicht heeft over de hele behandeling. Er is dan onvoldoende onderling overleg, gebrekkige of ontbrekende informatieoverdracht en geen eenduidige communicatie met de patient. Hierdoor is de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor de patient niet gegarandeerd. Dit staat in het rapport ‘Zorgketen voor kankerpatienten moet verbeteren’ dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vandaag publiceert.

In dit onderzoek is gekeken naar de zorg voor patienten met borst-, prostaat-, en longkanker en patienten die ook radiotherapeutische zorg ontvingen.
De zorg voor deze patienten kent veel overdrachtsmomenten. De IGZ vindt dat medisch specialisten zich ervan bewust moeten zijn dat zij maar één schakel vormen in de totale behandeling.  De uitkomsten van de zorg zijn afhankelijk van de onderlinge samenwerking, overleg, informatieoverdracht, en coördinatie van zorg tussen professionals
Toch zijn deze professionals zich nog te weinig bewust van deze verantwoordelijkheid. De zorg voor kankerpatienten is verbrokkeld .Dit bedreigt de kwaliteit van de zorg.
In dit onderzoek is ook gekeken naar de zorg in de radiotherapeutische centra die de laatste jaren een inhaalslag hebben geleverd. De IGZ heeft daardoor geen wachtlijsten meer gezien. De radiotherapeutische afdelingen zelf hebben een goed kwaliteitsysteem. De kwaliteit van de gehele oncologische zorgketen bepaalt echter de uiteindelijke uitkomst voor de patient.

Brancheorganisaties en wetenschappelijke verenigingen erkennen deze problematiek. Inmiddels heeft het Nationaal Platform Kankerbestrijding  een landelijk actieplan gemaakt. De KNMG werkt momenteel aan een landelijke richtlijn voor verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Zowel  zorgaanbieders als de IGZ vinden dat er in de zorg voor elke kankerpatient één persoon moet zijn die als regisseur het overzicht heeft over het gehele behandelingstraject. De patient moet in elke fase van zijn behandeling één persoon kunnen aanspreken. Wie dat is moet in het patientendossier vermeld staan. Per patient moet er één actueel behandelplan zijn. Alle aspecten van de behandeling moeten terug te vinden zijn in één enkel patientendossier.

De Integrale Kanker Centra kunnen volgens de IGZ beter dan ze nu doen een stimulerende  en sturende rol vervullen bij de professionalisering van oncologiebesprekingen in de ziekenhuizen. De resultaten van de kankerregistratie moeten geschikter  gemaakt worden voor ondersteuning van het interne kwaliteitsbeleid in de ziekenhuizen.

De IGZ vraagt de ziekenhuizen, de universitaire medische centra en zelfstandige radiotherapeutische centra om vóór 1 juli 2009 een plan van aanpak op te stellen ter verbetering van de oncologische ketenzorg. De IGZ zal de voortgang bij de instellingen nauwgezet volgen. Uiterlijk 1 januari 2010 dienen de instellingen het plan van aanpak te hebben geïmplementeerd. Na deze datum zal de IGZ de instellingen hierop steekproefsgewijs toetsen.