Nieuwe brochure over het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking

handicapChronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
In 2007 tekende Nederland het VN Verdrag over de rechten van mensen met een beperking. Met de uitwerking van dit verdrag komt meer gelijkheid tussen burgers met en zonder beperkingen in het verschiet. De CG-Raad geeft een brochure uit over de betekenis van dit verdrag.

Wensen in vervulling
Mensen met een handicap of chronische ziekte hebben twee voorname wensen. Op voet van gelijkheid leven met anderen en worden aangesproken op je individuele eigenschappen en niet op je beperking. Vervulling van deze wensen komt in het verschiet met de uitvoering van het VN Verdrag in de praktijk.

Vooruitlopen op de praktijk
De Tweede Kamer moet echter nog een goedkeuringswet aannemen voordat het verdrag in werking kan treden. De CG-Raad wil vooruitlopend hierop vooral mensen met beperkingen zelf in actie brengen. De brochure legt uit wat het VN Verdrag voor hen betekent en wat je er zelf mee kunt, bijvoorbeeld als belangengroep. De brochure gaat in op vragen als : om welke rechten gaat het precies? Hoe stimuleer je personen en instanties om nu al in de geest van het verdrag actie te ondernemen?
Deze brochure biedt u kennis en tips om zelf met de uitwerking van het verdrag in de praktijk aan de slag te gaan.

Bestel de brochure!
Dankzij een financiele bijdrage van het Revalidatiefonds en het programma Juridische Ondersteuning van de CG-Raad is het mogelijk deze uitgave aan te bieden tegen verzendkosten.
De brochure ‘VN Verdrag over de rechten van mensen met een handicap’ kan worden besteld via de webwinkel van de CG-Raad: www.cg-raad.nl/winkel. De brochure kan hier gedownload worden als pdf-bestand.