Toezegging Regeling waardering mantelzorgers

0
279

In de Regeling wordt aangegeven dat de zorgvrager moet beschikken over een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met een geldigheidsduur van ten minste 371 dagen. Een nulurenindicatie ­mits voor extramurale AWBZ-zorg en met een geldigheidsduur van ten minste 371 dagen- is eenzelfde indicatie als een indicatie waarbij de gevraagde professionele zorg wel wordt geleverd. De zogenaamde nulurenindicatie was niet in de Regeling waardering mantelzorgers opgenomen omdat het niet gaat om een op zichzelf staand, apart formeel juridisch criterium waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment.

Aan het afgeven van een nulurenindicatie liggen dezelfde werkzaamheden ten grondslag als aan een “normale” indicatie. Formulieren moeten worden ingevuld en verwerkt, de persoonlijke situatie van de zorgvrager moet worden bezien, etcetera. Dit kan nogal wat tijd in beslag nemen. Een groot aantal verzoeken om nulurenindicaties zou ertoe kunnen leiden dat de afhandeling van indicatieaanvragen voor mensen die zijn aangewezen op professionele zorg, vertraging zou ondervinden. Juist op het moment dat het CIZ druk doende was met de herindicaties in het kader van de pakketmaatregel AWBZ. Dit vond ik kwetsbaar. Het CIZ heeft inmiddels de noodzakelijke handelingen om een nulurenindicatie te krijgen aanzienlijk vereenvoudigd. De herindicatie in het kader van de AWBZ vordert gestaag. Daardoor wordt vertraging van andere aanvragen voorkomen. Ik zal nu de mogelijkheden om via een nulurenindicatie in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment breder communiceren. Zo neem ik in de brochure “Ik heb wat, krijg ik ook wat?” een passage op over het mantelzorgcompliment en in het bijzonder over de nulurenindicatie. Deze brochure biedt een overzicht van compensatieregelingen voor mensen die wegens een handicap, chronische ziekte of ouderdom hoge kosten moeten maken. Ook op de website van mijn departement zal op de mogelijkheden van een nulurenindicatie worden gewezen.

Ten slotte wordt deze maand begonnen met een project (samen met de Landelijke Huisartsenvereniging, het Nederlands Huisartsengenootschap, Mezzo en het Expertisecentrum Mantelzorg) dat erop is gericht de informatie over ondersteuning van mantelzorgers vanuit de huisartsenpraktijk te versterken. In dat kader zal ook aandacht worden besteed aan het mantelzorgcompliment en de mogelijkheden van een nulurenindicatie.

Kamerstuk, 18 januari 2010

DMO-CB-U-2975292

Bron: VWS