Privacy bij zorgverzekeraars goed geborgd

0
198

Zorgverzekeraars gaan uiterst zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens van verzekerden. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is daarom verbaasd over de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een zaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze uitspraak leidt ertoe dat vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten voorlopig algemene diagnoses niet meer op het declaratieformulier hoeven te vermelden. Deze informatie over de behandeling is nodig voor een rechtmatige uitvoering van de zorgverzekering. Zonder deze informatie kan de zorgverzekeraar zorgverleners niet aanspreken op de kwaliteit van hun behandeling en op de correctheid van de declaratie.

De uitspraak van het CBb is gedaan in een zaak waarin enerzijds bezwaar is aangetekend tegen de opbouw van de tariefstructuur, en anderzijds bezwaar is gemaakt tegen de verplichting om diagnose-informatie op te nemen in de declaratie. Het CBb heeft geoordeeld dat de tariefstructuur niet hoeft te worden aangepast. Wel oordeelt het CBb dat de verplichting voor de vrijgevestigd psychiater en psychotherapeut om diagnose-informatie op de declaratie te vermelden tijdelijk wordt opgeschort.

Zorgverzekeraars Nederland is verrast door de uitspraak van het CBb die psychiaters of psycotherapeuten tijdelijk de ruimte geeft om buiten de regels van de diagnosebehandelings¬combinatie (DBC) te declareren. Het CBb gaat ten onrechte ervan uit dat bij de declaratie van een psychiatrische behandeling onzorgvuldig wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie over de patient. Het systeem van de DBC geldt voor allerlei aandoeningen en meldt op globaal niveau of een verzekerde is behandeld aan een depressie of angststoornis. Het CBb geeft wel aan dat deze informatie nodig is voor de uitvoering van de taken van de zorgverzekeraar. Echter de idee bestaat dat de vertrouwelijkheid niet goed geborgd zou zijn.

Bij de start van het DBC-systeem heeft het College Bescherming Persoonsgegevens zeer nauwkeurig gekeken naar de privacy-aspecten. Het gaat immers om gevoelige informatie. Het CBP heeft toen geoordeeld dat het huidige systeem en de huidige werkwijze van de zorgverzekeraars voldoet aan alle privacyeisen. Zorgverzekeraars hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en gaan zorgvuldig om met de privacy van hun verzekerden. De afspraken hierover, bovenop de al geldende wettelijke regels en voorschriften, zijn vastgelegd in een voor alle zorgverzekeraars geldende gedragscode. Het CBb wekt ten onrechte de indruk dat zorgverzekeraars onzorgvuldig omgaan met de gegevens van hun verzekerden.

In het Nederlandse zorgstelsel hebben zorgverzekeraars de wettelijke opdracht om de kwaliteit van de zorg te bevorderen en onrechtmatige uitgaven en fraude te voorkomen. Zij worden hierop ook aangesproken door de toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit. Diagnose-informatie is voor het vervullen van deze taak van essentieel belang. Zorgverzekeraars Nederland heeft inmiddels contact opgenomen met de NZa en met het ministerie van VWS om te kijken hoe dit kan worden opgelost.

Zorgverzekeraars Nederland heeft begrip voor de angst die bij sommige patienten bestaat dat hun privacy in gevaar komt. Die privacy is bij zorgverzekeraars goed geborgd. Maar als mensen er desondanks om deze reden voor willen kiezen buiten het systeem hun zorg te willen genieten en deze zelf te betalen, dan moet dat kunnen zonder dat strikte regelgeving de psychiater of psychotherapeut dwingt ook dan alsnog gebruik te maken van het DBC-systeem.

Bron: ZN