Antwoord Kamervragen vergoeding fingolimod bij MS

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over vergoeding van fingolimod bij patienten met MS .
1
Wat is uw reactie op berichten over zorgverzekeraars die het geneesmiddel fingolimod niet vergoeden aan MS-patienten, en de brief waarin MS Nederland haar zorgen uit? 1) 2)
2
Is het waar dat de ene zorgverzekeraar wel vergoedt en de andere niet? Zo ja, deelt u de mening dat dit ongewenst is? Wilt u uw antwoord toelichten? 3)
Antwoord op vraag 1 en 2:
Het is niet waar dat fingolimod door de ene zorgverzekeraar wel wordt vergoed en de andere niet.
Het is wel zo dat patienten die, naar het oordeel van de verzekeraar, niet voldoen aan de nadere voorwaarden die ik gesteld heb, fingolimod niet vergoed krijgen.
Ik licht mijn antwoord toe:
Fingolimod (Gilenya) is een extramuraal geneesmiddel. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft dit geneesmiddel beoordeeld. Op basis van het advies van CVZ, heb ik het middel per 1 maart 2012 opgenomen in het pakket. Omdat CVZ heeft geoordeeld dat (kort gezegd) dit middel alleen een plaats heeft als tweedelijns therapie, heb ik de aanspraak via bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering beperkt tot tweedelijns therapie. Er is dus alleen aanspraak op dit middel als een patient niet heeft gereageerd op de behandeling met interferon bèta en glatirameer, beide eerstelijns therapie.
3
Deelt u de mening dat het advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) door zorgverzekeraars niet zo gelezen kan worden dat zij het middel niet vergoeden, als specialisten van mening zijn dat hun patienten er wel baat bij hebben? Zo nee, op grond van welke passages in het CVZ-advies mogen zorgverzekeraars besluiten fingolimod niet te vergoeden? 4)
Antwoord op vraag 3:
Nee, die mening deel ik niet. De nadere voorwaarden aan de vergoeding zijn helder. Het CVZ is weloverwogen tot zijn standpunt gekomen dat fingolimod alleen een meerwaarde heeft als tweedelijns therapie.
Ik weet wel dat de behandelaren de nadere voorwaarden die ik gesteld heb, te streng vinden. Ik heb hen daarom verzocht om met inhoudelijke, wetenschappelijk onderbouwde, argumenten te komen voor een plaatsbepaling van fingolimod. Ik heb de behandelaren aangegeven dat ik hun argumenten door het CVZ wil laten toetsen. Het CVZ zal mij vervolgens adviseren of de nadere voorwaarden aan de vergoeding aangepast dienen te worden.
4
Moet niet de wijziging van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ ter uitvoering van het begrotingsakkoord 2013 zodanig worden gelezen dat bij de toelating van nieuwe geneesmiddelen met meerkosten die therapeutische meerwaarde hebben en doelmatig zijn, waaronder fingolimod, voor de behandeling van relapsing
Pagina 3 van 3
remitting multiple sclerose, wanneer andere middelen zoals beta-interferon en glatirameer volgens de specialist gecontra-indiceerd zijn, deze nieuwe geneesmiddelen door de verzekeraar dienen te worden vergoed? Zo neen, waarom niet? 5)
Antwoord op vraag 4:
Nee. Het betreft hier een extramuraal geneesmiddel waarbij het CVZ de beoordeling doet, zoals ik ook in antwoord 1 en 2 heb toegelicht. De maatregelen uit het begrotingsakkoord hebben geen betrekking op de aanspraak op farmaceutische zorg.
5
Bent u bereid de meldingen van 27 patienten bij MS Nederland te onderzoeken die fingolimod niet vergoed dreigen te krijgen, omdat injecties met een beta-interferon of glatirameer niet haalbaar zijn, en erop toe te zien dat deze patienten de noodzakelijke behandeling alsnog vergoed krijgen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord op vraag 5:
Zoals ik op vraag 3 heb beantwoord zal ik op korte termijn het CVZ vragen of de vergoedingsvoorwaarden van fingolimod aangepast dienen te worden. Ik zal hen vragen om verschillende relevante veldpartijen hierbij te betrekken.
6
Wilt u deze vragen, gezien alle commotie, binnen 1 week beantwoorden?
Antwoord op vraag 6:
Tot mijn spijt is het niet gelukt om de vragen binnen 1 week te beantwoorden.
1) http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht/120418/Geen-vergoeding-voor-MSmedicijn.htm
2) Brief MS Nederland aan de minister van VWS d.d. 30 augustus 2012
3) http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht/120430/Achmea-Fingolimod-wel-vergoed.htm
4) CFH-rapport 12/02 fingolimod (Gilenya), CVZ
5) Brief minister van VWS aan Tweede Kamer. Den Haag, 25 juni 2012. 33
288, nr 24

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers