Nieuwjaarstoespraak Saxenburgh Groep

nieuwjaarstoespraak_VanderWal_2013_DSC08325Nieuwjaarstoespraak 7 januari 2013
Met groot genoegen heet ik iedereen namens Pauline en mij van harte welkom en wensen wij u voor zo meteen alvast een genoeglijk en onderhoudende bijeenkomst toe.
Tweeduizend twaalf kende hoogte- en dieptepunten. In het afgelopen jaar overleden drie toegewijde medewerkers van de Saxenburgh Groep. Ankie Kamphuis, Arliena Ubak en Joop Huizen wil ik op deze plaats in herinnering roepen en gedenken.

Ik kan u zeggen dat vanuit perspectief van good governance wij ons als Raad van Bestuur heel dicht bij al onze medewerkers en andere Saxenburgh Groep betrokkenen voelen staan. We zijn vooral intrinsiek gemotiveerd voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg. We staan midden in en tussen al die burgers die heel terecht aanspraak op goede zorg doen. We gaan als organisatie niet voor groot, groter, grootst, maar juist voor samenwerking in netwerkverbanden, steeds vanuit het belang van de burger bij goede zorg dichtbij. Dat is onze motivatie, dienend en niet als God in Frankrijk.

Als Raad van Bestuur kijken we met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar.

Hoogtepunt is zeker het opnieuw behalen van het HKZ kwaliteitscertificaat voor de divisie Ouderenzorg en de uitstekende beoordeling van de kwaliteit van onze ziekenhuiszorg door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Lintjes en predicaten met betrekking tot kwaliteit van zorg werden door patientenverenigingen in ruime mate toegekend Voor de divisie Ouderenzorg zijn voor het eerst afspraken over crisisopvang binnen onze regio met het Zorgkantoor gemaakt. Vanuit de verzekeraar zeker een bevestiging van onze positie in de regio Vechtdal.

Een andere belangrijke positieve ontwikkeling is de afspraak die we maakten over het beheer van onze afdeling intensive care met de intensivisten van de Isalaklinieken en het samengaan van onze chirurgen met de chirurgen van de Zorggroep Twente. Daarnaast maakten we in een regionaal netwerk afspraken voor patienten die naar de SEH/HAP in Hardenberg komen en daarop zonodig direct door de ambulance naar Zwolle worden gebracht. Dit netwerk wordt in Nederland als voorbeeld gebruikt voor regionale zorginrichting. Immers het gaat in de zorg toch vooral om de zekerheid op en van de kwaliteit van zorg.

Met de net benoemde samenwerkingen is vooral de continuïteit van de zorg en daarmede het vertrouwen in die zorg van de inwoners van ons zorggebied, naar de toekomst toe heel veel bestendiger geworden. Het gaat om dat vertrouwen en dat vertrouwen werd in ruime mate door de bewoners van de gemeenten Ommen, Hardenberg en Coevorden, maar ook door velen uit de regio Twenterand ook al in 2012 in ruime mate aan onze professionals gegeven. Daar zijn we erg blij mee en bevestigt nog eens waarom en waartoe we er zijn.

Om goede zorg te kunnen aanbieden hebben we voldoende geld en verantwoorde huisvesting nodig. Ik vertel helemaal niets nieuws wanneer ik vaststel dat geld een schaars goed is en voor wat betreft onze huisvesting we op meerdere plekken zeker aan nieuwe gebouwen toe zijn.
Over 2012 behaalt de Saxenburgh Groep geconsolideerd, voor zover nu bepaalbaar, een bescheiden positief financieel resultaat. In maart van dit jaar wordt duidelijk hoe hoog het resultaat concreet is.

Een nieuwe accommodatie gaat zeker gebouwd worden in Ommen. Met onze locatie Alteveer schiet het prima op, Oldenhaghen staat er op papier en er lijkt niets in de weg te staan om deze prachtige locatie ook daadwerkelijk te realiseren. Schoutenhof II in Hardenberg is in de afbouwfase en ook de Acaciastraat In Gramsbergen lijkt zeker gerealiseerd te worden.

Helaas is er ook voor een aantal bouwplannen binnen de Saxenburgh Groep een onzeker perspectief aan de orde. Dat komt omdat in 2012 de woningbouwcorporaties, zoals iedereen heeft kunnen horen en lezen, door allerlei oorzaken in heel zwaar financieel en economisch weer zijn terecht gekomen. Dit heeft ook voor de corporaties in onze regio ernstige beperkingen in hun bouwplanning veroorzaakt. We zijn ons aan het beraden hoe we nu verder gaan met Aleida, ’t Welgelegen en Oostloorn.
In maart en april komen we daar in de al geplande locatiebijeenkomsten in de ouderenzorg zeker op terug.

Al bijna twee jaar hebben we publiek geen enkele informatie verstrekt waar het de bouwontwikkeling van ons prachtige Röpcke-Zweersziekenhuis betreft. Dit om te voorkomen dat er onterecht hoop of juist wanhoop over dat bouwperspectief binnen de Saxenburgh Groep zou ontstaan. In die tijd hebben we overigens wel prachtige projecten als de nierdialyse, de hartkatheterisatiekamer en de open MRI gerealiseerd.

Landelijke onzekerheid over de bestaanswaarde en kwaliteit van kleine ziekenhuizen, de financiele crisis, economische recessie, maar ook onze eigen beperkte financiele weerstand en een nog te beperkte winstgevendheid zijn de zaken die financiers weliswaar steeds dicht bij ons brachten en brengen, maar waar nog geen financier een handtekening zette onder een afspraak over bouwfinanciering.

Dit doet ons pijn, maar als Raad van Bestuur en kleine groep deskundigen zijn en blijven we zeker hoopvol op een positief resultaat.. De mogelijkheden op financiering zijn nog lang niet uitgeput en de Saxenburgh Groep laat met initiatieven als Vitaal Vechtdal en met de meerjarenproductieafspraak met haar belangrijkste zorgverzekeraar Achmea zien dat ze nu en op de langere termijn uiterst levensvatbaar is.
De Saxenburgh Groep voldoet als organisatie met een ziekenhuis en een ouderenzorgdivisie in één geïntegreerde zorgorganisatie zeer aan het profiel waar de huidige politiek zo voor gaat. Klein en wendbaar, goed samenwerkend met eerste en derde lijn zorgaanbieders. Dichtbij de burger van onze regio, maar ook dichtbij de aanbieders van hoog complexe zorg naast onze regio.

De huidige behuizing van het ziekenhuis is niet echt meer van deze tijd, maar zeker veilig en voldoende zorgbestendig om de periode die nog nodig is om de nieuwbouwfinanciering en het nieuwe ziekenhuis te realiseren te overbruggen. Over de duur van de overbruggingstijd doe ik geen uitspraken, maar naar een ieder die sceptisch is over de nieuwbouw van het ziekenhuis zou ik willen zeggen, hoe moeilijk dit ook is, denk het uwe ervan, maar wanneer u er met elkaar over spreekt, spreek dan alleen over feiten.

Tweeduizenddertien wordt het jaar waarin we ons nog duidelijker wensen te verbinden met de bewoners binnen ons zorggebied. We gaan dat doen door een publiekscampagne waarin we iedereen gaan vertellen waar ze ons als Saxenburgh Groep en als Saxenburghers aan mogen houden. ‘Samen voor uw gezondheid in vijf beloftes’ zo luidt de compacte samenvatting van deze campagne. U zult er in de komende tijd veel meer van gaan horen en uiteraard gaan we het daarop vooral ook in praktijk brengen. Als belangrijk onderdeel van onze kwaliteitskoers gericht op excellente zorg past de campagne daarin uitstekend.

In 2013 wordt een nieuwe apotheekorganisatie ingericht. We nemen afscheid van de huidige apotheekorganisatie en hebben de intentie met
onze regioapotheek Rees en Vecht die nieuwe organisatie in te richten. In het verlengde van ons programma Vitaal Vechtdal een unieke en daarbij zeer passende stap.

In 2013 gaan we in personele zin alleen daar groeien waar geld door de verzekeraar of overheid voor beschikbaar wordt gesteld. Ons begrotingsvoornemen is gericht op een grotere winstgevendheid in 2013 en op termijn. Daarbij is de continuering van de huidige personele bezetting gezet op de huidige productie voor 2013 het uitgangspunt..

Het in het begin van 2012 aangekondigde beleid om op termijn minder medewerkers op de loonlijst van de Saxenburgh Groep te hebben heeft geleid tot meerdere onderzoekstrajecten naar hoe dat te realiseren. Binnen Facilitair Bedrijf, ICT en de divisie Ouderenzorg worden de resultaten van die uitgebreide onderzoekstrajecten nu geevalueerd en vertaald in plannen om er vorm en maat aan te geven. Uiteraard gaat de uitvoering van die plannen niet zonder beoordeling vooraf en samenwerking met de Ondernemingsraad, de Clientenraden, de Vereniging Medische Staf en het uiteindelijk akkoord van de Raad van Toezicht op deze plannen. We houden u uiteraard zorgvuldig op de hoogte van deze belangrijke ontwikkelingen.

Op deze plek wil ik overigens aan allen die bij de HRM herinrichting zijn betrokken onze grote waardering voor het tot nu toe verzette werk uitspreken. Er is nog een intensieve route te gaan op weg naar een op toekomstige personele vraagstukken ingerichte dienst, maar laat dat vooral een uitdaging zijn en passend op onze ambitie om ook op dit terrein daadwerkelijk met topsport bezig te zijn.

Eigenlijk valt er nog veel meer met u te delen, maar u bent hier toch vooral om met elkaar en me ons het nieuwe jaar te vieren en daarom stop ik nu met het delen van zaken en lijkt het me goed om nu samen het glas te heffen op een goede gezondheid voor ieder, op een prettige samenwerking met elkaar en bovenal op een positieve en vriendelijke levenskijk in tijden dat we dat soms zozeer missen,
Proost !!

Namens de Raad van Bestuur
Henk van der Wal

bron: Saxenburgh Groep

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen