Zorgkoepels maken opleidingsafspraken met kabinet

0
299

Na constructief overleg zijn de zorgpartijen en VWS erin geslaagd gezamenlijk invulling te geven aan de bezuinigingen op de opleiding van medisch specialisten. Door de bezuinigingen eerder te realiseren kan volstaan worden met 218 miljoen, in plaats van de voorgestelde 270 miljoen. Dit met behoud van de huidige hoogstaande kwaliteit van de opleiding tot medisch specialist. Algemene ziekenhuizen, universitair medische centra ggz-instellingen, opleiders, aios en studenten staan de komende jaren voor de grote uitdaging gezamenlijk invulling te geven aan deze afspraken.
communicatie ehealthDe bezuinigingsmaatregelen worden op verschillende manieren gerealiseerd. Naast de generieke korting van 2% op de opleidingsvergoedingen in 2013, ontvangen de algemene ziekenhuizen tot 2017  geleidelijk minder geld voor specialisten in opleiding (aios). Daarnaast zal het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten worden gereduceerd en de medisch specialistische vervolgopleiding op individuele basis worden ingekort.

Betrokken zorgpartijen benadrukken dat het bereikte akkoord kan rekenen op veel draagvlak in de sector, mede door de looptijd tot 2022. Uitvoering en handhaving van het akkoord is essentieel  voor een stabiel opleidingsklimaat.

Drietal maatregelen
De verkorting van de opleiding tot medisch specialist wordt bereikt door het op individuele basis gemiddeld sneller doorlopen van de opleiding . Dit wordt mogelijk gemaakt door een drietal maatregelen:

  • betere benutting van van de opleiding tot basisarts (schakeljaar);
  • verruiming van de mogelijkheden voor het verlenen van vrijstellingen in de medisch specialistische vervolgopleiding op basis van al verworven competenties;
  • en (gemiddeld) snellere verwerving van de benodigde competenties.

Dit sluit goed aan op het in 2011 ingezette moderniseringstraject van de opleidingen.

Continuïteit kwaliteit
De aanvankelijk geplande vergaande verkorting van de opleidingsduur met 1 tot 2 jaar is van tafel. Veldpartijen vinden het belangrijk dat er voldoende tijd is voor het aanleren van de benodigde kennis, medisch-technische vaardigheden en meer algemene, maar steeds belangrijkere competenties op het gebied van communicatie, patiëntveiligheid en doelmatigheid. Het risico voor continuïteit van kwaliteit van de opleiding vormden voor de betrokken partijen NFU, NVZ, STZ, GGZ Nederland, OMS, De Jonge Orde, LVAG en het CGS van de KNMG, aanleiding om met VWS te zoeken naar alternatieven. Met dit akkoord kan de huidige hoogstaande kwaliteit van de opleiding en de toekomstig specialisten worden behouden.


Bron: NFU