Zorginstituut Nederland stelt Meerjarenagenda (Kwaliteit) vast

kwaliteit focus kijkDe Meerjarenagenda (2014) geeft aan voor welke vormen van zorg de betrokken partijen een kwaliteitsstandaard, meetinstrument en/of indicatoren ontwikkelen. Ook de implementatietrajecten van bestaande kwaliteitsinstrumenten zijn in de agenda opgenomen. De raad van bestuur van Zorginstituut Nederland heeft de agenda onlangs conform het advies van de Adviescommissie Kwaliteit (ACK) vastgesteld, en aan minister Schippers van VWS aangeboden.

Kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en indicatoren
De Meerjarenagenda geeft aan voor welke vormen van zorg een kwaliteitsstandaard en/of meetinstrumenten en indicatoren worden ontwikkeld, welke partijen daaraan een bijdrage leveren en op welke termijn de producten in het Register worden opgenomen. Het Register een ‘kwaliteitsbibliotheek’, die voor iedereen zichtbaar maakt wat relevante zorgaanbieders, patiënten, cliënten en zorgverzekeraars samen hebben afgesproken over wat goede zorg is voor een bepaald zorgonderwerp.

Juridische basis
De Meerjarenagenda 2014 staat genoemd in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en heeft daarmee een juridische basis. Het jaartal van de Meerjarenagenda geeft aan in welk jaar en voor welke termijn de afspraken zijn vastgelegd en is gestart met het betreffende onderwerp. Afhankelijk van aard en omvang van een onderwerp kan het tot enige jaren duren voordat dit is afgerond.

Patiënten- en cliëntenorganisaties
De onderwerpen op deze agenda zijn aangedragen door patiënten- en cliëntenorganisaties. De uiteindelijke selectie is gebaseerd op de beoordeling van zaken als prevalentie, impact op de persoon en de omgeving, ziektelast, maatschappelijke kosten, beïnvloedbare praktijkvariatie, verbeterpotentieel en kwaliteit van leven, evenals de stand van ontwikkeling van het betreffende kwaliteitsinstrument en actualiteit.

Eerste onderwerpen
In 2014 wordt gestart met de volgende onderwerpen:

 • Chronische vroegkinderlijke traumatisering en dissociatieve stoornis
 • Kinderen van ouders met een psychisch probleem (KOPP) en kinderen van ouders met een verslaving (KVO)
 • Vroege psychose
 • Chronische pijn
 • Diagnostisch traject en ondersteuning eerste fase bij (vermoeden van een) ontwikkelingsachterstand
 • Onbegrepen gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Osteoporose
 • Voedingsproblemen bij jonge kinderen met ontwikkelingsachterstand
 • CVA
 • Dementie
 • Kanker: implementatie zorgstandaard oncologische zorg
 • Kinderen als doelgroep
 • Geboortezorg
 • Informatieoverdracht in de keten
 • Leefstijlbeïnvloeding
 • Mondzorg algemeen en specifieke mondzorg bij mensen met ontwikkelingsachterstand en psychische problematiek
 • Individueel zorg/leefplan

Bron: Zorginstituut Nederland