Meer aandacht van ziekenhuizen nodig voor veilig gebruik van medische technologie

0
442

Raden van Bestuur van ziekenhuizen hebben nog onvoldoende maatregelen genomen om het veilig gebruik van medische technologie te borgen. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) op basis van inspectiebezoeken in 2013 in twintig aselect gekozen ziekenhuizen.
De invoering van het Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ bleek nog onvoldoende gevorderd in de helft van de bezochte ziekenhuizen. De inspectie vindt dit een onwenselijke situatie die risico’s meebrengt voor de patiëntveiligheid. De uitkomsten van het onderzoek zijn voor de inspectie aanleiding om meer ziekenhuizen hier onaangekondigd op te toetsen. Daar waar nodig zal de inspectie handhavend optreden.

medische-techniek2Verantwoorde introductie en gebruik van medische technologie in ziekenhuizen is één van de randvoorwaarden voor het verlenen van veilige en doeltreffende zorg. Bij een veilige toepassing van medische technologie wordt een veilig product toegepast door bekwame gebruikers, in een omgeving die veilige toepassing mogelijk maakt. Onvoldoende borging van dit proces kan leiden tot schade bij patiënten.

Het Convenant ‘veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis`werd in november 2011 door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN) als veldnorm aangeboden aan de Minister van VWS. Het convenant geeft een nadere invulling aan de risicobeheersing en de veilige toepassing van medische technologie in de directe patiëntenzorg.

Belangrijk uitgangspunt in het convenant is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Raden van Bestuur voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Per 1 januari 2013 had de implementatie van het convenant in de ziekenhuizen grotendeels gereed moeten zijn. Een aantal ziekenhuizen had te laat de urgentie gezien van de invoering en bleek pas recent begonnen met de implementatie. Andere ziekenhuizen hadden de implementatie te eenzijdig bij materiedeskundigen (afdelingen medische technologie) belegd. In deze ziekenhuizen was geen sprake van een integrale benadering gericht op het borgen van de gehele levenscyclus van medische technologie.

Naast de onvoldoende bestuurlijke verantwoordelijkheid en het niet op tijd implementeren van het convenant werden als belangrijkste tekortkomingen gevonden: het onvoldoende beleggen van bevoegdheden en borgen van bekwaamheden van gebruikers en het ontbreken van prospectieve risicoanalyses bij aanschaf van medische technologie.

De Raden van Bestuur van de betreffende ziekenhuizen zijn door de inspectie aangesproken om de geconstateerde tekortkomingen op korte termijn op te lossen en de resultaten daarvan aan de inspectie te verantwoorden. Deze ziekenhuizen hebben inmiddels laten zien in korte tijd veel te kunnen bereiken. De resultaten van het inspectieonderzoek zijn evenwel aanleiding om het toezicht op de implementatie van het convenant te intensiveren. Het inspectieonderzoek zal worden vervolgd en verbreed in 2014 en 2015. Dat betekent dat de inspectie naast andere ziekenhuizen ook revalidatie-instellingen op dit onderwerp zal toetsen.

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen 05-06-2014 | PDF-document, 687 kB

Bron: IGZ