Gemeente Den Haag start onderzoek om vaccinatiegraad te verhogen

De gemeente Den Haag wil dat meer kinderen worden ingeënt tegen infectieziektes. Door de dalende vaccinatiegraad neemt het risico op infectieziektes toe. Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) laat onderzoeken welke alternatieven kunnen bijdragen aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Zij pleit voor bijvoorbeeld meer voorlichting, flexibele inentingstijden of een mobiel vaccinatieteam. Ouders die een vaccinatie hebben gemist, moeten zo snel mogelijk de kans krijgen om alsnog hun kind in te enten.

Mobiel vaccinatieteam

Wethouder Parbhudayal wil alle opties die de vaccinatiegraad kunnen verhogen onderzoeken. Daar hoort onder andere ook een mobiel vaccinatieteam bij. In overleg met bijvoorbeeld scholen of wijkcentra komt een mobiel vaccinatieteam ter plaatse om kinderen gratis te vaccineren tegen infectieziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma. Tijdens buurtfeesten of braderieën zou het mobiele vaccinatieteam ingezet kunnen worden om ouders en jongeren te informeren.

Vaccineren op school

Een aantal jongeren heeft aangegeven voorstander te zijn van bijvoorbeeld vaccineren op school. “Als blijkt dat jongeren het als een drempel ervaren om naar een specifieke locatie af te reizen voor een vaccinatie, dan zie ik het als mijn plicht om te onderzoeken hoe wij deze drempel weg kunnen nemen”, aldus de wethouder.

Dalende vaccinatiegraad reden tot onderzoek

De recente gebeurtenissen in het kindercentrum in Den Haag, de huidige discussie over nut en noodzaak van vaccineren en natuurlijk het gevaar van een verder dalende vaccinatiegraad nopen het college echter om extra maatregelen te nemen. “Wij moeten als gemeente ook hand in eigen boezem steken en kijken hoe wij ouders nog meer kunnen faciliteren en daarmee de vaccinatiegraad in Den Haag verhogen. Uitgangspunt is en blijft op basis van vrijwilligheid.

Voorkomen

Om grote verspreiding van besmettelijke infectieziekten te voorkomen, is een vaccinatiegraad van 95% of hoger nodig. In 2017 was de vaccinatiegraad in Den Haag 89,4 procent. In juni 2019 zal het percentage over 2018 bekend worden.

Nut en noodzaak

Om de vaccinatiegraad in Den Haag te verhogen, hebben we reeds een aantal maatregelen genomen: jeugdartsen en –verpleegkundigen hebben een cursus gevolgd om ouders en kinderen explicieter te informeren over nut en noodzaak van vaccinaties. Ook via social media en het Centrum voor Jeugd en Gezin is hier extra aandacht voor. Mensen die zich bij GGD Haaglanden melden voor reizigersvaccinaties en naar een land gaan waar een specifieke infectieziekte meer voorkomt, worden bevraagd op vaccinatie tegen deze infectieziekte en worden zo nodig gevaccineerd.

Onder de loep

Eerder dit jaar gaf het Haagse college aan het hele proces van vaccineren onder de loep te nemen. Zijn de locaties goed? Is de informatieverstrekking voldoende en via de juiste kanalen? Moeten de inentingstijden worden uitgebreid? Is het haalbaar om de jeugdartsen op bijvoorbeeld kinderdagverblijven informatieavonden te laten verzorgen? Daarnaast wil het college ook heel kritisch kijken naar de eigen processen en het gesprek aangaan met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis.

Plan van aanpak

Voor het zomerreces komt het college met een plan van aanpak om de vaccinatiegraad in Den Haag te verhogen en daarmee te zorgen dat onze kinderen zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen.

Wethouder Parbhudayal: “Als je als wethouder Zorg en Jeugd weet dat met een vaccinatiegraad lager dan 95 procent niet alle kinderen beschermd zijn tegen ziektes, zie ik het als mijn plicht om er alles aan te doen om dat doel wel te halen. Ik wil dat alle mensen hun kinderen laten inenten en als ze dat om wat voor reden dan ook niet doen, omdat ze te weinig of verkeerde informatie hebben, of puur om praktische redenen, dan moeten we daarmee aan de slag. Vaccinatie is een kwestie van onze kinderen beschermen en het is een kwestie van elkaars kinderen beschermen.

Bron: Gemeente Den Haag

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen