Stemming Moties Notaoverleg Care in Tweede Kamer

0
835

Maandag 15 juni debatteerde de Vaste Kamercomissie VWS met minister De Jonge over de Care-sector. Er is uitvoedig gesproken over alle aspecten rond de Wmo, ZVW, WLZ en PGB.

Tijdens dit notaoverleg over Care bij de Vaste Kamercommissie zijn verschillende moties ingediend. Over de volgende moties wordt er dinsdag 23 juni gestemd in de Tweede Kamer in een plenaire zitting. Deze stemmingen zijn aanstaande dinsdag tussen 15 – 16 uur. Er wordt over veel meer onderwerpen gestemd en de moties over die voor PGB, Wmo en WLZ van belang zijn, staan als tweede reeks op de rol. Hieronder de onderwerpen.

Moties ingediend bij het notaoverleg over Care

34104-283 Motie d.d. 15 juni 2020 – C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid Motie van het lid Ellemeet c.s. over een monitor thuiswonende ouderen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat naast goed inzicht in de covidontwikkelingen in zieken- huizen en verpleeghuizen ook de thuiszorg niet over het hoofd gezien mag worden;

overwegende dat met het huidige testbeleid en registratie daarvan op leeftijd (bij GGD’en en huisartsen) een inzicht in de covidontwikkeling van thuiswonende ouderen mogelijk is;

overwegende dat het totaalaantal in kaart gebrachte besmettingen daalt maar dat een goede monitoring van kwetsbare thuiswonende ouderen ook onderdeel is van het voorkomen van een tweede golf;

overwegende dat wijkverpleegkundigen vaak dagelijks bij thuiswonende ouderen komen en zo tijdig symptomen kunnen signaleren;

verzoekt de regering, om samen met veldpartijen in gesprek te gaan hoe tijdig gesignaleerd en getest gaat worden bij verdenking op COVID-19 bij thuiswonende ouderen, en de Kamer over de inzichten uit deze monitor thuiswonende ouderen periodiek te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet, Bergkamp, Agema

Download 34104-283 Motie van het lid Ellemeet c.s. over een monitor thuiswonende ouderen

34104-284 Motie d.d. 15 juni 2020 – C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid Motie van de leden Ellemeet en Kerstens over een gesprek voeren over goed werkgeverschap

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondanks de kwaliteitsbudgetten de uitstroom en het ziekteverzuim van verpleeghuispersoneel onverminderd hoog blijven;

constaterende dat goed werkgeverschap van groot belang is bij het terugdringen van ziekteverzuim en uitstroom van personeel en dat zorgkantoren dit onderwerp prioriteit geven in hun inkoopkader;

van mening dat een toelichting op goed werkgeverschap door de Minister van VWS – het benoemen van wat anders en beter kan en zou moeten – bijdraagt aan het noodzakelijke gesprek en de gewenste ontwikkeling ten aanzien van goed werkgeverschap;

verzoekt de regering, om met zorgverleners, zorgaanbieders en zorgkan- toren het gesprek te voeren over goed werkgeverschap en daarin onder meer het onderwerp zeggenschap van personeel te agenderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet, Kerstens

Download 34104-284 Motie van de leden Ellemeet en Kerstens over een gesprek voeren over goed werkgeverschap

34104-285 Motie d.d. 15 juni 2020 – V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid Motie van de leden Bergkamp en Krol over wlz-instellingen duidelijkheid verschaffen over bezoekmogelijkheden

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel Wlz-instellingen op verschillende manieren omgaan met de bezoekersregeling;

overwegende dat bezoek in verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen van groot belang is voor de kwaliteit van leven voor de bewoners en een gebrek daaraan leidt tot schrijnende gevallen;

spreekt uit dat het een recht is van bewoners om waar het verantwoord mogelijk is, bezoek te ontvangen;

verzoekt de regering om Wlz-instellingen duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden om bezoek toe te staan en door actieve benadering zorg te dragen dat instellingen de mogelijkheden om bezoek verantwoord toe te staan daadwerkelijk benutten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp, Krol

Download 34104-285 Motie van de leden Bergkamp en Krol over wlz-instellingen duidelijkheid verschaffen over bezoekmogelijkheden

34104-286 Motie d.d. 15 juni 2020 – V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid Motie van het lid Bergkamp over het persoonsgebonden budget uit de knel halen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog veel knelpunten bestaan bij het pgb, zoals signalen van ontmoediging van het gebruik vanuit zorgverzekeraars en gemeenten, het ontbreken van een goed begeleide introductie, de informatievoorziening aan en toerusting van budgethouders en een proportionele administratieve belasting van budgethouders;

overwegende dat het persoonsgebonden budget een essentieel onderdeel vormt van een zorgstelsel waarin mensen keuzevrijheid en eigen regie kunnen hebben over hun zorg;

verzoekt de regering, om het persoonsgebonden budget daar waar nodig uit de knel te halen en in de eerstvolgende voortgangsrapportage inzake de agenda pgb de Kamer te informeren welke stappen zij concreet voorwaarts heeft gezet op onder andere de genoemde knelpunten en wat die hebben opgeleverd,

en gaat over tot de orde van de dag. Bergkamp

Download 34104-286 Motie van het lid Bergkamp over het persoonsgebonden budget uit de knel halen

34104-287 Motie d.d. 15 juni 2020 – A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid Motie van de leden Laan-Geselschap en Bergkamp over meer onderscheid in adviezen voor ouderen bij een tweede golf

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het RIVM mensen ouder dan 70 jaar in het geheel aanmerkt als risicogroep, vanwege een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19;

constaterende dat het RIVM voor mensen boven de 70 en andere risicogroepen aanvullende adviezen met contactbeperkingen hanteert;

overwegende dat «mensen boven de 70» bestaat uit een diverse groep individuen met een grote diversiteit in gezondheid en omstandigheden;

van mening dat op een verantwoorde wijze contact kunnen onderhouden met naasten grote invloed heeft op de kwaliteit van leven;

verzoekt de regering, in overleg te treden met het RIVM om te verkennen in hoeverre het mogelijk is om nu en bij een eventuele tweede golf in de aanvullende adviezen meer onderscheid te maken tussen ouderen, mits dit geen onverantwoorde risico’s met zich meebrengt, en de Kamer hierover tijdig te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laan-Geselschap, Bergkamp

Download 34104-287 Motie van de leden Laan-Geselschap en Bergkamp over meer onderscheid in adviezen voor ouderen bij een tweede golf

2020Z11753 Motie d.d. 22 juni 2020 – W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid Gewijzigde motie van de leden Peters en Dik-Faber over een structurele financieringsvorm van geestelijke verzorging in de thuissituatie (t.v.v. 34104-288)

De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende dat op basis van de motie Dik-Faber/Slootweg (Kamerstuk 35000 XVI, nr. 56) verschillende opties met daarbij voor- en nadelen voor de financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie na 2020 zijn geïnventariseerd en dat de minister van VWS hierover begin 2020 een besluit zou nemen;   overwegende dat met het ZonMw programma Zingeving de verdere ontwikkeling van geestelijke verzorging en levensbegeleiding wordt gestimuleerd;   van mening dat de hieruit opgedane kennis stevig dient te worden verankerd in de praktijk, waarbij er een goede landelijke dekking is van geestelijke verzorging in de thuissituatie;   verzoekt de regering, te zorgen voor een structurele financieringsvorm van geestelijke verzorging in de thuissituatie die hierbij goed aansluit, bijvoorbeeld via regionale Centra voor Levensvragen,   en gaat over tot de orde van de dag.   Peters, Dik-Faber

Download 2020D25221 Gewijzigde motie van de leden Peters en Dik-Faber over een structurele financieringsvorm van geestelijke verzorging in de thuissituatie (t.v.v. 34104-288)

34104-289 Motie d.d. 15 juni 2020 – W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid Motie van het lid Peters over een pilot voor het sterk reduceren van de regeldruk en administratieve lasten

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vraag naar langdurige ouderenzorg sterk toeneemt en er een groot tekort aan personeel in die zorg is;

constaterende dat domeinoverstijgende samenwerking op basis van wetten die gemaakt zijn op verschillende grondslag erg ingewikkeld is;

constaterende dat de ervaren regel- en administratieve druk eerder toe- dan afneemt, ondanks alle inspanningen;

van oordeel dat door het sterk reduceren van de regeldruk en administra- tieve lasten meer tijd, geld en daarmee capaciteit vrijgespeeld kan worden voor de daadwerkelijke zorg aan en ondersteuning van cliënten;

verzoekt de regering:

  • –  in een van de 31 zorgkantoorregio’s een pilot op te zetten waarin gekeken wordt naar alle regels die geen directe relatie hebben met de cliëntgebonden zorg, maar waar zorgverleners van aangeven wel last te hebben, en voorstellen te formuleren voor het (tijdelijk) buiten werking stellen of in de uitvoering vereenvoudigen van deze regels;
  • –  branche-, cliënten- en beroepsorganisaties te verzoeken daartoe zo concreet mogelijke wet- en regelgeving aan te melden die aantoonbaar bijdraagt aan de administratievelastendruk op de werkvloer en actief commitment te tonen;
  • –  hierbij gebruik te maken van goede voorbeelden van zorgaanbieders in de regio;
  • –  alle relevante partijen zoals zorgkantoren, gemeenten, de NZa, het CIZ, het CAK, ZiNL en anderen bij de uitvoering van de pilot te betrekken en daarin een actieve rol te geven;
  • –  op basis van de inventarisatie de Kamer voor de start van het kerstreces te informeren;
  • –  de effecten in de uitvoering van de pilot sterk en strak kwantitatief en kwalitatief te monitoren, Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 34 104, nr. 289 1

en gaat over tot de orde van de dag. Peters

Download 34104-289 Motie van het lid Peters over een pilot voor het sterk reduceren van de regeldruk en administratieve lasten

34104-290 Motie d.d. 15 juni 2020 – L. Sazias, Tweede Kamerlid Motie van het lid Sazias c.s. over het naar beneden bijstellen van zorgindicaties door zorgverzekeraars

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wijkverpleegkundigen bevoegd zijn om te indiceren voor zorg in een thuissituatie;

overwegende dat zorgverzekeraars, vaak zonder enige toelichting, nog te vaak indicaties van de daartoe bevoegde wijkverpleegkundige naar beneden bijstellen;

verzoekt de regering, in overleg met de zorgverzekeraars, patiëntenorgani- saties en beroepsverenigingen te komen met structurele oplossingen voor dit probleem, en de Kamer hierover dit jaar nog te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sazias, Agema, Bergkamp, Ellemeet, Peters, Kerstens, Hijink.

Download 34104-290 Motie van het lid Sazias c.s. over het naar beneden bijstellen van zorgindicaties door zorgverzekeraars

34104-291 Motie d.d. 15 juni 2020 – H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid Motie van het lid Hijink c.s. over de tekorten bij gemeenten op het budget voor jeugdzorg en Wmo

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds de coronacrisis tientallen gemeenten hun inkomsten sterk hebben zien dalen en de uitgaven flink hebben zien stijgen;

constaterende dat veel gemeenten voor de coronacrisis tekorten hadden op het budget voor de jeugdzorg en/of Wmo;

verzoekt de regering te inventariseren hoe hoog de tekorten aan budget voor de gemeentelijke zorg bij de gemeenten oplopen;

roept de regering op, om nieuwe rondes van bezuinigingen op de jeugdzorg en Wmo te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink, Kerstens, Agema, Ellemeet, Krol, Sazias

Download 34104-291 Motie van het lid Hijink c.s. over de tekorten bij gemeenten op het budget voor jeugdzorg en Wmo

34104-292 Motie d.d. 15 juni 2020 – J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid Motie van de leden Kerstens en Laan-Geselschap over in gesprek gaan met ouders over de zorg die zij thuis aan een ernstig ziek kind geven

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ouders die thuis voor hun ernstig zieke kind zorgen zich grote zorgen maken over het door zorgverzekeraars ineens (zijn) gaan beschouwen van door hen verrichte medisch voorbehouden handelingen als «gebruikelijke zorg», zoals bijvoorbeeld helpen tandenpoetsen of voorlezen dat zijn;

overwegende dat daardoor de zorg voor hun kind, zoals die nu door hen wordt verricht, in gevaar komt terwijl daarvoor vaak bovendien geen echte alternatieven beschikbaar zijn;

verzoekt de regering, op korte termijn met (een delegatie van) bedoelde ouders in gesprek te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens, Laan-Geselschap

Download 34104-292 Motie van de leden Kerstens en Laan-Geselschap over in gesprek gaan met ouders over de zorg die zij thuis aan een ernstig ziek kind geven

34104-293 Motie d.d. 15 juni 2020 – J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid Motie van de leden Kerstens en Ellemeet over de specialist ouderengeneeskunde in de wijk

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de opvatting dat de specialist ouderengeneeskunde van grote toegevoegde waarde is in de wijk, zeer breed wordt onderschreven;

overwegende dat er vanuit specialisten ouderengeneeskunde ook animo is om (meer) in de wijk actief te zijn;

constaterende dat zorgverzekeraars door diverse inkoopvoorwaarden die ontwikkeling onvoldoende stimuleren, zodat bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde nauwelijks als zelfstandige beroepsbeoefenaar in de wijk aan de slag kan;

overwegende dat dat specialisten ouderengeneeskunde dreigt te ontmoedigen en we ons dat niet kunnen veroorloven;

verzoekt de regering, om ervoor zorg te dragen dat de specialist ouderen- geneeskunde ook écht en snel in verschillende organisatievormen, dus ook als zelfstandig beroepsbeoefenaar, in de wijk aan de slag kan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens, Ellemeet

Download 34104-293 Motie van de leden Kerstens en Ellemeet over de specialist ouderengeneeskunde in de wijk

34104-294 Motie d.d. 15 juni 2020 – J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid Motie van de leden Kerstens en Sazias over een brede pilot pgb-indicatie met de mogelijkheid van een second opinion

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat cliënten moeite hebben een passende indicatie te krijgen voor zorg en/of ondersteuning door middel van een pgb, doordat er onderscheid gemaakt wordt tussen het indiceren bij het pgb en naturazorg en er mogelijk gestuurd wordt op de hoogte van de indicatie door verstrekker of eigen zorgorganisatie;

overwegende dat het pgb essentieel is voor cliënten in termen van keuzevrijheid en eigen regie;

verzoekt de regering, om een brede pilot bij gemeenten en zorgverzeke- raars, waarbij de mogelijkheid bestaat van een second opinion door een onafhankelijke deskundige indicatiesteller,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens, Sazias

Download 34104-294 Motie van de leden Kerstens en Sazias over een brede pilot pgb-indicatie met de mogelijkheid van een second opinion

34104-295 Motie d.d. 15 juni 2020 – J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid Motie van het lid Kerstens over de keuze voor een pgb geen reden laten zijn voor wijziging van de omvang van de indicatie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het pgb, dat voor mensen het verschil kan maken tussen vol in het leven staan of in een instelling wonen, flink onder druk staat;

overwegende dat, in strijd met wet en rechtspraak, de toegang tot het pgb regelmatig onevenredig wordt bemoeilijkt en zorgverzekeraars meer dan eens op de stoel van de verpleegkundige gaan zitten en de afgegeven indicatie wijzigen;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de keuze van een zorgvrager voor een pgb, alsook de invulling van die zorg, nooit reden kan zijn voor wijziging (lees: verlaging) van de vastgestelde omvang van de indicatie,

en gaat over tot de orde van de dag. Kerstens

Download 34104-295 Motie van het lid Kerstens over de keuze voor een pgb geen reden laten zijn voor wijziging van de omvang van de indicatie

Bron: Tweede Kamer