Voorstel Wet Marktordening Gezondheidszorg naar Kamer

0
154

Minister Hoogervorst heeft op 18 juli jl. het voorstel voor de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) bij de Tweede Kamer ingediend. De WMG is één van de wetten die de beoogde (gereguleerde) marktwerking in de gezondheidszorg tot stand moeten brengen. De WMG regelt de oprichting, de taken, instrumenten en bevoegdheden van de nieuwe Nederlandse Zorgautoriteit (ZA). Het kabinet heeft eerder gesteld dat niet alle deelmarkten van de zorg zich lenen voor dezelfde mate van marktwerking; daarom zou bij het doorvoeren van meer marktwerking een gedifferentieerde aanpak gevolgd gaan worden. In aansluiting op die opvatting regelt de WMG voor de Zorgautoriteit een gevarieerd pakket van taken en instrumenten. Zo krijgt de ZA mogelijkheden marktwerking op gang te brengen en te houden in deelmarkten waar de overheid dat mogelijk acht, alsmede de bevoegdheid tarieven en prestaties te reguleren in andere deelmarkten. De minister stelt te willen komen tot een zo groot mogelijke mate van integratie van het toezicht op de zorg. Daarom legt het wetsvoorstel de verschillende vormen van toezicht zoveel mogelijk bij de Zorgautoriteit. De ZA krijgt wat dit betreft de volgende taken:

  • markttoezicht op de markten van zorgverlening, zorgverzekering en zorginkoop;
  • toezicht op de juiste uitvoering door de zorgverzekeraars van de nieuwe Zorgverzekeringswet;
  • toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars, zorgkantoren en Centraal Administratiekantoor

De ZA mag informatie opvragen bij marktpartijen over aspecten als kosten, prijzen, producten, kwaliteit en contractvoorwaarden. De ZA krijgt voor markten met vrije tarieven de bevoegdheid partijen met een aanmerkelijke marktmacht specifieke verplichtingen op te leggen. Ook kan zij algemene regels uitvaardigen voor zorgaanbieders en verzekeraars ten behoeve van de inzichtelijkheid van de markt voor de consumenten. Eerste lezing van het wetsvoorstel roept bij Arcares in ieder geval enkele vragen op. Zo wekt de toelichting op bovenvermelde bevoegdheid van de ZA jegens partijen met een aanmerkelijke marktmacht de indruk dat deze bevoegdheid niet van toepassing wordt in deelmarkten waar (nog) geen vrije tarieven zijn. Omdat de zorgkantoren niet onder het mededingingstoezicht van de NMA vallen, zou een en ander ertoe kunnen leiden dat het eerder door Arcares gesignaleerde ‘hiaat in het mededingingstoezicht’ op de zorgkantoren blijft voortbestaan in deelmarkten met gereguleerde prijzen. Een ander kritisch punt heeft betrekking op situaties dat het kabinet vanwege de macrokostenontwikkeling een korting nodig acht op budgetten en tarieven. De ZA, die de taak krijgt een dergelijke maatregel uit te voeren, zou bij het doorvoeren van de korting de mogelijkheid krijgen rekening te houden met goed en minder goed presterende aanbieders. Arcares heeft zich eerder uitgesproken tegen deze specifieke rol van de ZA bij het doorvoeren van bezuinigingen. Die rol vergt immers dat op centraal niveau alle relevante informatie beschikbaar komt om tot adequate oordeelsvorming inzake ‘goed en minder goed’ presteren te kunnen komen. Dit staat haaks op het per definitie sterk decentrale systeem van marktwerking dat het kabinet zegt te willen. Arcares zal het wetsvoorstel de komende tijd becommentariëren en de volksvertegenwoordiging daarvan op de hoogte stellen met het oog op de parlementaire behandeling.
Bron: Arcares