Strengere regelgeving werkgevers als het gaat om chronisch zieken

“Er moet strengere regelgeving komen voor werkgevers als het gaat om de arbeidspositie van chronisch zieken. Werkgevers zouden bijvoorbeeld verplicht moeten worden om een percentage arbeidsgehandicapten en/of chronisch zieken in dienst te nemen”. Dit meldt het Reuma-fonds tijdens het openingscongres van de Week van de Chronisch Zieken in het WTC. Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, reikt daar de Support Award uit. Dit is een onderscheiding van het Reumafonds voor collega’s en werkgevers die er samen voor zorgen dat een werknemer met reuma aan het werk kan blijven.

Groot maatschappelijk probleem

Er zijn eerdere pogingen gedaan om de arbeidspositie van chronisch zieken te verbeteren maar de inspanningen van deze initiatieven lijken tot nu niet veel op te leveren. Zo blijkt uit een onderzoek van het Nivel en het AMC onder 2000 chronisch zieken dat de afgelopen jaren de positie van chronisch zieken juist is verslechterd. Een kwart van de chronisch zieken vindt moeilijk een baan en als ze die al hebben, vinden ze hun salaris te laag. Verder hebben ze concentratie-problemen, conflicten en ze worden snel(ler)ontslagen. Verder heeft TNO in opdracht van het Reumafonds uitgerekend dat alleen al aan zorg en uitkeringen voor mensen met reuma zo’n 13 miljard euro kost.


Voorbeelden regelgeving
Naast een verplicht percentage in dienst te nemen kan gedacht worden aan het verplichten van werkgevers om jaarlijks verantwoording af te leggen aan de OR over hun chronisch ziekenbeleid in het bedrijf. Meer aandacht voor chronisch zieken en gehandicapten in de opleidingen voor personeelsfunctionarissen. Bij het verlenen van vergunningen voor nieuwe bedrijfgebouwen, zou getoetst moeten worden op toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Een ambitieus stimuleringsprogramma van overheid en werkgevers samen om meer chronisch zieken, met name voor WA-jongers, aan het werk te helpen/houden.

Grote toename

Geschat wordt dat 1 op de tien mensen in Nederland een chronische aandoening heeft. Het aantal zal de komende 20 jaar flink toenemen. Grotendeels komt dit door de vergrijzing van de bevolking, maar ook ongezond gedrag speelt een belangrijke rol. Volgens onderzoek van het RIVM hebben in 2025 naar verwachting 940.000 mensen diabetes, 1.200.000 mensen osteoporose en 540.000 mensen COPD (chronische obstructieve longziekten). Het Reumafonds schat dat het aantal mensen met artrose (bij 1,6 miljoen mensen is ooit een vorm van artrose vastgesteld) met een derde zal toenemen. De maatschappe-lijke kosten aan zorg, arbeidsverzuim en uitkeringen zullen gigantisch worden, het is volgens het Reumafonds daarom een probleem van ons allemaal.

Rob

Recente artikelen