Regels blokkeren vooruitgang COPD Ketenzorg

Als keten een DBC contract sluiten met een zorgverzekeraar over geïntegreerde zorg aan COPD patienten: het is op dit moment niet mogelijk. Zelfs niet als dat contract leidt tot lagere kosten dan gebruikelijk. Een cursus voor COPD patienten om de baas te worden over de eigen ziekte ofwel om te komen tot self management: je krijgt het niet bekostigd. Ook al leidt selfmanagement tot minder spoedopnamen. Een Stoppen met roken poli voor COPD- en andere zware rokers: er is geen betaaltitel voor. En geneesmiddelen die bewezen effectief zijn om patienten te helpen stoppen met roken: ze zitten niet in het zorgverzekeringspakket. Deze mededelingen deden sprekers op het tweede nationale COPD ketenzorg congres op 12 december. Dat vond plaats op het UMC Utrecht.


Honderdveertig patientvertegenwoordigers, longverpleegkundigen, huisartsen, longartsen, longfysiotherapeuten, account managers en medisch adviseurs van zorgverzekeraars alsmede wetenschappelijk onderzoekers namen eraan deel. Het Julius Centrum had het congres georganiseerd samen met vele andere organisaties en met de farmaceutische industrieen Pfizer/Boehringer als sponsor. Ondergetekende trad op als gastheer en congresvoorzitter. Juliusonderzoeker drs. Jaap Trappenburg had het congres inhoudelijk voorbereid. De genoemde blokkades, die de regelgeving opwerpt om te komen tot geïntegreerde zorg, kwamen naar voren in de discussie na afloop van de lezingen van de Canadese hoogleraar Jean Bourbeau van het Montreal Chest Institute, de Twentse epidemioloog Job van der Palen, de voorzitter van de Long Alliantie prof. Reinout van Schilfgaarde en de Maastrichtse longarts Geertjan Wesseling. Elders in deze nieuwsbrief staan berichten op basis van hun lezingen. Bij het afsluiten van het congres heeft ondergetekende gepleit voor een doorbraak in een half jaar in de regelgeving. De doorbraakmethode werkt goed in de patientenzorg: waarom dan niet ook een niveau hoger, in de regelgeving? Het congres ontving dit voorstel enthousiast. Alle Power Point Presentaties van de congres-inleiders staan over enkele dagen op www.integratedcare.nl doorklikken op presentaties en colleges.


Guus SchrijversVorig artikelVader vergiftigt baby in Radboud Ziekenhuis
Volgend artikelVanaf 23 april onderwijsprogramma Clinical Leaderschip voor specialisten
Guus Schrijvers (getrouwd met Els Zwaan, drie kinderen) werd op 24 juni 1949 geboren in Amsterdam als zesde kind in een katholiek onderwijzersgezin. Na het gymnasium B diploma behaald te hebben(1967) ging hij in Amsterdam economie studeren. Hij studeerde cum laude af (1973) bij prof. Wim Duisenberg op de na-oorlogse conjunctuurgolven en bij prof. Joop Hattinga Verschure op zelfzorgafdelingen in ziekenhuizen. In 1980 promoveerde hij in Maastricht op het onderwerp regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg. Een stelling uit zijn proefschrift werd zijn levensmotto: wie de kleine structuren niet eert, maakt de grote structuren verkeerd. Hij promoveerde bij de grondlegger van de Nederlandse gezondheidseconomie prof. Lou Groot en bij genoemde Hattinga Verschure. Van 1974 -1984 was Schrijvers lid van de Gemeenteraad van Utrecht voor de Partij van de Arbeid. Hij ‘deed’ daar portefeuilles zoals Volksgezondheid, Welzijn, Cultuur en Financiën. Op 1 juni 1987 werd Schrijvers samen met prof. Joop van Londen hoogleraar Public Health bij de Medische Faculteit Utrecht. Dat betekende voor hem een switch van macro onderwerpen zoals de inrichting van het verzekeringsstelsel naar kleinschalige projecten zoals educatie van diabetespatiënten. Uit een interview uit 1987 komt het citaat: ‘als de faculteit mij vraagt voor deze leerstoel, wil ik wat betekenen voor de faculteit. Dan geef ik de macro-onderwerpen op.’ Samen met Van Londen richtte hij zich in 1987 op innovaties in de thuiszorg en op ketenzorg bij chronische zieken. Later zou het die activiteiten onder de vlag disease management bundelen. Tien jaar kwam de belangstelling voor ketens in de spoedzorg erbij. Zijn kennis op dit terrein bundelde hij in het boek Moderne Patiëntenzorg in Nederland, dat hij in 2002 samen met de plaatsvervangend hoofdinspecteur drs. Nico Oudendijk voor de gezondheidszorg schreef. Vanaf het eerste begin had het bevorderen van het onderwijs in de Sociale Geneeskunde en de Volksgezondheid zijn grote aandacht. Toen Van Londen en hij begonnen was er helemaal niets op dit terrein. Schrijvers: ‘Een grote triomf ervoer ik op 2 april 1994 toen na zeven jaar trekken en duwen de eerste medische studenten bij een GGD en een Arbodienst een verplicht co-schap Sociale Geneeskunde liepen.’ In 1999 kwam een nieuw curriculum voor de medische studenten tot stand. Tropenjaren volgden tot 2006 voor hem en zijn collega dr. Gerdien de Weert om alle uitbreidingen van het sociaal geneeskundige onderwijs bij te benen. Zijn collegestof bundelde hij in 1997 en na verschillende drukken in 2002 in het boek Een kathedraal van Zorg en in de Engelse variant daarvan Health and Health Care in the Netherlands. Per 1 juli 2007 gaan de onderzoeksactiviteiten van Schrijvers over in de Unit Innovaties in de Zorg binnen het Julius Centrum, dat hij in 1996 met collega prof. Rick Grobbee oprichtte. Zijn aandacht blijft liggen bij Disease Management en Spoedzorg. Schrijvers: ‘Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die kleine structuren binnen Disease management en spoedzorg precies functioneren. Er is tegenwoordig ook veel uitwisseling met collega’s in Noord Amerika en elders in Europa. Dat verrijkt het inzicht in hoge mate. Elk land is op dit terrein een laboratorium voor een ander land..Voorlopig heb ik mijn handen vol aan de nieuwe Unit. Toch zou ik nog twee boeken willen schrijven.Het ene krijgt als titel, De gemoderniseerde kathedraal van zorg. Het tweede boek moet gaan over ondernemersschap en gelijke toegang tot de zorg. Beide zijn belangrijk maar o zo moeilijk te combineren. Hierbij zou ik de kennis van macro econoom weer kunnen gebruiken.’ Als oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht. geeft hij met zijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel.’ zijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Het boek is bestemd voor het middenkader van zorgorganisaties. Naast schrijver van boeken en artikelen over de gezondheidszorg is Guus lid van enkele stuurgroepen en begeleidingscommissies en geef ik lezingen en workshops. Guus Schrijvers is voor voordrachten, dagvoorzitterschappen, interviews en onderzoeksopdrachten te bereiken via mail@schrijvers.nl en telefonische via zijn secretaresse Annet Esser op telefoonnummer 030 250 9359.