Bibliotheek spoedzorg trekt veel bezoekers

Array

azoOp werkdagen trekt de digitale bibliotheek spoedzorg zo’n 150 bezoekers die per persoon drie tot vier publicaties raadplegen of downloaden. Deze bibliotheek is te bereiken via www.acutezorg.nl doorklikken op bibliotheek. De collectie bevat 1300 publicaties uit Nederland en het buitenland, zowel wetenschappelijke artikelen als rapporten en adviezen van overheidsinstanties en professionele organisaties. De publicaties zijn op vele manieren op te zoeken zoals op auteursnaam, jaartal, land van uitgave en zelfstandig naamwoord in de titel of in de samenvatting. Vele publicaties zijn op PDF file aanwezig, van andere alleen een link naar de oorspronkelijke website of naar een universiteitsbibliotheek in Nederland. De website en online kennisdatabase is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen huisarts Paul Giesen van het IQ te Nijmegen en ondergetekende. ZonMw heeft het project gesubsidieerd. Paul Giesen en ik hebben vrijdag 15 mei overlegd met Lucien Engelen, Anita Oudebos, Hilde van Dijk en Nanne Bos die de uiterst interactieve website hebben ontworpen en de collectie aangelegd. De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft bij het project geadviseerd. Wij zijn erg blij met de grote belangstelling. Ik roep alle lezers op deze website eens te bezoeken op www.acutezorg.nl . Ook voor jeugd(gezondheids)zorg en voor disease management zou zo?n bibliotheek moeten bestaan.

AcuteZorg.nl is op initiatief van de Acute Zorgregio Oost / UMC St Radboud opgezet om het uitwisselen van kennis en informatie tussen zorgprofessionals te stimuleren, door het bieden van een digitaal platform met betrouwbare informatie. Daarnaast is het doel om zorgprofessionals te introduceren in de mogelijkheden van nieuwe media. De Acute zorg dient hierbij “slechts” als casus.

Gedurende dit proces is AZO in contact gekomen met Paul Giessen Onderzoeker van IQ Healthcare en Guus Schrijvens Julius Centrum, hieruit vloeide voort dat de Bibliotheek onderdeel geworden is van AcuteZorg.nl. Door aanhaking bij AcuteZorg.nl beschikt de Bibliotheek over een geavanceerde site, die door hen inhoudelijk van relevante informatie wordt voorzien. Binnenkort zullen er nog meerdere onderdelen worden toegevoegd aan AcuteZorg.nl.

Tot zover dit bericht. Op vrijdag 18 september vindt het negende Nationale congres Recente Ontwikkelingen in de ambulancezorg, huisartsenposten, crisisdiensten GGZ en Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen plaats. Een van de twintig workshops gaat over de website www.acutezorg.nl en de bibliotheek als medium die alle leidinggevende professionals in de spoedzorg zou moeten verbinden. Wil je naar dit congres? Surf dan naar www.integratedcare.nl klik door op nascholing en meld je aan.

Guus Schrijvers, Oud-Hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom

Guus Schrijvers (getrouwd met Els Zwaan, drie kinderen) werd op 24 juni 1949 geboren in Amsterdam als zesde kind in een katholiek onderwijzersgezin. Na het gymnasium B diploma behaald te hebben(1967) ging hij in Amsterdam economie studeren. Hij studeerde cum laude af (1973) bij prof. Wim Duisenberg op de na-oorlogse conjunctuurgolven en bij prof. Joop Hattinga Verschure op zelfzorgafdelingen in ziekenhuizen. In 1980 promoveerde hij in Maastricht op het onderwerp regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg. Een stelling uit zijn proefschrift werd zijn levensmotto: wie de kleine structuren niet eert, maakt de grote structuren verkeerd.

Hij promoveerde bij de grondlegger van de Nederlandse gezondheidseconomie prof. Lou Groot en bij genoemde Hattinga Verschure. Van 1974 -1984 was Schrijvers lid van de Gemeenteraad van Utrecht voor de Partij van de Arbeid. Hij ‘deed’ daar portefeuilles zoals Volksgezondheid, Welzijn, Cultuur en Financiën. Op 1 juni 1987 werd Schrijvers samen met prof. Joop van Londen hoogleraar Public Health bij de Medische Faculteit Utrecht. Dat betekende voor hem een switch van macro onderwerpen zoals de inrichting van het verzekeringsstelsel naar kleinschalige projecten zoals educatie van diabetespatiënten.

Uit een interview uit 1987 komt het citaat: ‘als de faculteit mij vraagt voor deze leerstoel, wil ik wat betekenen voor de faculteit. Dan geef ik de macro-onderwerpen op.’ Samen met Van Londen richtte hij zich in 1987 op innovaties in de thuiszorg en op ketenzorg bij chronische zieken. Later zou het die activiteiten onder de vlag disease management bundelen. Tien jaar kwam de belangstelling voor ketens in de spoedzorg erbij. Zijn kennis op dit terrein bundelde hij in het boek Moderne Patiëntenzorg in Nederland, dat hij in 2002 samen met de plaatsvervangend hoofdinspecteur drs. Nico Oudendijk voor de gezondheidszorg schreef.

Vanaf het eerste begin had het bevorderen van het onderwijs in de Sociale Geneeskunde en de Volksgezondheid zijn grote aandacht. Toen Van Londen en hij begonnen was er helemaal niets op dit terrein. Schrijvers: ‘Een grote triomf ervoer ik op 2 april 1994 toen na zeven jaar trekken en duwen de eerste medische studenten bij een GGD en een Arbodienst een verplicht co-schap Sociale Geneeskunde liepen.’

In 1999 kwam een nieuw curriculum voor de medische studenten tot stand. Tropenjaren volgden tot 2006 voor hem en zijn collega dr. Gerdien de Weert om alle uitbreidingen van het sociaal geneeskundige onderwijs bij te benen. Zijn collegestof bundelde hij in 1997 en na verschillende drukken in 2002 in het boek Een kathedraal van Zorg en in de Engelse variant daarvan Health and Health Care in the Netherlands.

Per 1 juli 2007 gaan de onderzoeksactiviteiten van Schrijvers over in de Unit Innovaties in de Zorg binnen het Julius Centrum, dat hij in 1996 met collega prof. Rick Grobbee oprichtte. Zijn aandacht blijft liggen bij Disease Management en Spoedzorg. Schrijvers: ‘Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die kleine structuren binnen Disease management en spoedzorg precies functioneren. Er is tegenwoordig ook veel uitwisseling met collega’s in Noord Amerika en elders in Europa. Dat verrijkt het inzicht in hoge mate. Elk land is op dit terrein een laboratorium voor een ander land..Voorlopig heb ik mijn handen vol aan de nieuwe Unit. Toch zou ik nog twee boeken willen schrijven.Het ene krijgt als titel, De gemoderniseerde kathedraal van zorg. Het tweede boek moet gaan over ondernemersschap en gelijke toegang tot de zorg. Beide zijn belangrijk maar o zo moeilijk te combineren. Hierbij zou ik de kennis van macro econoom weer kunnen gebruiken.’

Als oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht. geeft hij met zijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel.’ zijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Het boek is bestemd voor het middenkader van zorgorganisaties. Naast schrijver van boeken en artikelen over de gezondheidszorg is Guus lid van enkele stuurgroepen en begeleidingscommissies en geef ik lezingen en workshops.

Guus Schrijvers is voor voordrachten, dagvoorzitterschappen, interviews en onderzoeksopdrachten te bereiken via [email protected] en telefonische via zijn secretaresse Annet Esser op telefoonnummer 030 250 9359.

Recente artikelen