Onderzoekscommissie: Fusie ziekenhuis en zorgverzekeraar niet verbieden

nvzNVZ Vereniging van Ziekenhuizen
Er hoeft geen wettelijk verbod te komen op fusies tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg komen niet in het geding door fusies. Dat is althans de conclusie van het onderzoek van de commissie verticale integratie.

Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het eindrapport van dit onderzoek inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit het onderzoek blijkt ook dat het niet waarschijnlijk is dat de keuzevrijheid beperkt wordt door het instellen van een fusieverbod. De kwaliteit van de zorgverleners moet inzichtelijk gemaakt worden, waardoor patienten echt zelf kunnen kiezen.

Een fusieverbod is volgens de commissie geen oplossing voor de problemen die spelen op de zorgmarkt. Bovendien is een verbod in strijd is met het Europees recht en makkelijk te omzeilen. Klink en Bussemaker reageren later dit jaar inhoudelijk op het onderzoeksrapport.

Conclusie in het kort
Een wettelijk verbod op verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders is niet noodzakelijk en niet proportioneel voor het borgen van de publieke belangen kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaar heid in de zorg. De voornaamste argumenten daarbij zijn:
· Er is geen reden om aan te nemen dat het huidige toezichtkader niet toereikend is of niet ade quaat wordt toegepast om de effecten van verticale integratie, waaronder de effecten op kwali teit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg, af te wegen;
· Het staat thans niet vast dat de concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt en/of de concurrentie op de zorgverleningsmarkt dermate ineffectief is dat alle verticale integratie in zijn algemeenheid per saldo nadelig is voor consumenten (verzekerden en patienten). Een verbod op verticale inte gratie in de zorg is dan ook niet doelmatig en snijdt de weg af naar verticale integratie die per sal do positief uit kan pakken voor de consument;
· Het is niet waarschijnlijk of aannemelijk dat verticale integratie de keuzevrijheid van consumenten onacceptabel beperkt. Bovendien zijn er verschillende wettelijke waarborgen die dat kunnen voor komen;

· Een algemeen integratieverbod is niet effectief omdat het op diverse manieren is te ontwijken en omdat het de werkelijke problemen op de zorgmarkt niet aanpakt;
· Een verbod op verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders is onhaalbaar we gens strijd met de communautaire verdragsverplichtingen, in het bijzonder de bepalingen ten aan zien van vrij verkeer van kapitaal en van diensten, vrijheid van vestiging en schade verzekeringsrichtlijnen.