Ambtenaren houden zorg 2.0 initiatieven nog steeds af

0
194

De top van het ministerie van VWS geeft geen gehoor aan het advies Health 2.0 van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Volgens Skipr willen lagere ambtenaren wel met het advies aan de slag, maar is de top bang dat zorg 2.0 niet beheersbaar is vanuit het miniserie. Dat meldt Mednet.nl naar aanleiding van het Health 2.0 congres in Parijs. RVZ wil volgens Mednet.nl na de Tweede Kamer-verkiezingen met de nieuwe woordvoerders Zorg om de tafel. Hij verwacht de ogen van politici te kunnen openen voor Health 2.0.

Digitale zorginformatie is volop in beweging. De ene beweging is die van de information therapy (www.IxCenter.org): dat is de juiste informatie beschikbaar stellen op het juiste moment aan de juiste persoon om een afgewogen keuze te maken. De informatie is evidence based en door professionals opgesteld. Goede informatie op het juiste moment leidt tot betere beslissingen en dus tot lagere kosten. De tweede beweging is die van Health 2.0: in sociale netwerken stellen consumenten zelf informatie over zorg samen door hun eigen informatie, meestal gebaseerd op eigen ervaring, uit te wisselen, aan te vullen en te verbeteren. Het gaat dan niet alleen om medisch-technische informatie, maar juist ook om alles wat nodig is om een zo gezond mogelijk en leefbaar leven te leiden. En dat gaat verder dan alleen informatie van enkele specialisten.


De Verenigde Staten willen een betere kwaliteit van zorg voor iedereen tegen lagere kosten. Om dit te bereiken verwachten zowel sprekers als deelnemers aan dit congres veel van de mogelijkheden van digitalisering van de zorg. Er werden veel internettools gedemonstreerd met elementen van information therapy en van Health 2.0. Zowel aanbodgerichte informatie als vraaggerichte informatie is nodig voor echt betere zorg. De kracht ontstaat als beide op elkaar aansluiten en elkaar ondersteunen.

Als het gaat om brede implementatie van het gebruik van digitale zorginformatie tools, lopen de Verenigde Staten tegen dezelfde vragen en dilemma’s aan als Nederland. Er is nog veel onduidelijkheid over privacy, over kwaliteit van informatie, over rolverdeling en over verantwoordelijkheid. Naast innovatie was samenwerking een belangrijk thema op het congres. Meer en betere samenwerking leidt tot zorg die ’meaningful’ is. Hiermee wordt bedoeld dat alle stakeholders in de zorg baat hebben bij innovatieve ontwikkelingen. De uitdaging ligt in het samenbrengen van ieders belangen: die van de patient voorop, maar ook de belangen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Ten behoeve van de adviesvoorbereiding van Health 2.0 kan het volgende worden geconcludeerd. De vraag of health 2.0 impact heeft op de zorgconsument en de zorgaanbieder kan bevestigend worden beantwoord. De impact is het grootst als zowel aanbiedersgerichte informatie als ervaringsgerichte informatie gezamenlijk worden benut in het ziekteproces. Het versterkt de verantwoordelijkheid van de zorgconsument voor het handelen met zijn eigen ziekte. Voor de zorgaanbieder betekent het een verandering in organisatiestructuur en werkwijze. Daarnaast helpt het de hulpverlener efficient de juiste informatie te verzamelen en te verwerken. Dit verbetert de kwaliteit van de zorg.
De onderlinge verhoudingen krijgen meer de vorm van een partnership tussen hulpverlener en patient. De patient heeft meer eigen regie over de keuzen die hij kan maken rond zijn zorg en de hulpverlener wordt meer een ter zake kundig adviseur.
Om de positieve mogelijkheden van Health 2.0 optimaal te benutten is het noodzakelijk stimulerende maatregelen te nemen. Alle actoren in de zorg moeten hun eigen belang bij deze ontwikkelingen ervaren omdat alleen bij samenwerking en een gezamelijke aanpak health 2.0 een kans van slagen heeft. Zorgverzekeraars kunnen deze ontwikkelingen via hun zorginkoopbeleid sturen.
De overheid heeft een stimulerende rol. Het subsidiebeleid ten aanzien van nieuwe innovaties moet meer gericht worden op investeren in brede samenwerkingsverbanden en de mogelijkheden tot publiek-private samenwerking in de zorg. Daarnaast is het noodzakelijk heldere regels op te stellen rond privacy en aansprakelijkheid van gegevens die via health 2.0 ter beschikking komen.