Verscherpt toezicht op Particuliere Verpleging Florence (nu Florance) Boxtel opgeheven

0
498

De Inspectie voor Gezondheidszorg heeft per 29 april 2010 het verscherpt toezicht voor Particuliere Verpleging Florence te Boxtel opgeheven. Particuliere Verpleging Florence bood persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en huishoudelijke zorg, leverde AWBZ-zorg in de vorm van onderaannemerschap en trad op als bemiddelingsbureau.

Op 21 januari 2010 heeft de inspectie wegens tekortkomingen in de kwaliteit van zorg verscherpt toezicht ingesteld. Uit twee onderzoeken van de inspectie bleek dat op het gebied van deskundigheid, medicatiebeleid, verpleegkundige richtlijnen en zorgdossiers hoge tot zere hoge risico’s aanwezig waren. Bij het instellen van verscherpt toezicht is aan de instelling gevraagd om de onderwerpen waar een oordeel in de categorie hoog of zeer hoog was gegeven, aantoonbaar te verbeteren tot maximaal een gering risico. Een andere optie was de organisatie van de zorg zodanig te regelen dat sprake is van een zuiver bemiddelingsbureau.

Florance – dit is de nieuwe naam van de organisatie – heeft ervoor gekozen om een zuiver bemiddelingsbureau te zijn en zich ingespannen om dit te realiseren. Een bemiddelingsbureau houdt zich uitsluitend bezig met bemiddeling. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de zorg ligt volledig bij de ZZP-ers voor wie men bemiddelt. Op basis van vervolgonderzoek concludeert de inspectie dat Florance op een juiste wijze invulling heeft gegeven aan deze organisatorische en zorginhoudelijke verandering. Een en ander wordt duidelijk aangegeven in de overeenkomsten die gehanteerd worden, in de welkombrief die aan clienten wordt verstrekt en op de website van de organisatie.

Omdat er geen sprake meer is van een instelling zoals gedefinieerd in de Kwaliteitswet zorginstellingen, houdt de bemoeienis van de inspectie met het bemiddelingsbureau op.
Wel zal de inspectie periodiek de website van Florance controleren om te kijken of er veranderingen zijn in de status van de organisatie. Aan Florance zal ook gevraagd worden de inspectie actief te informeren als de status verandert.

De bevindingen van het onderzoek van de inspectie zijn neergelegd in bijgevoegde brieven.

Bron: IGZ