VWS heeft onvolkomenheden in bedrijfsvoering

0
219

In het jaarverslag van 2009 van de Algemene Rekenkamer over het Ministerie van VWS worden voor miljarden aan onvolkomenheden en onrechtmatigheden geconstateerd, daarbij is ook de informatiebeveiliging onvoldoende, zo meldt huisartsvandaag. Zo is voor een kleine 2 miljard het subsidiebeheer niet op orde en is voor 300 miljoen er niet volgens de Europese regelgeving aanbesteed. De bedrijfsvoering van het Ministerie van VWS staat onder druk, conculdeert de Rekenkamer. ‘Het ministerie heeft in 2009 geen controle gekregen over het subsidiebeheer bij het kerndepartement.Ook het subsidiebeheer bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), het inkoopbeheer bij het kerndepartement, het inkoopbeheer bij het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) en de beheersing van de informatiebeveiliging zijn aangemerkt als onvolkomenheid. Bij ongeveer 50% van de door de Rijksauditdienst gecontroleerde dossiers was sprake van een of meerdere tekortkomingen, waaronder onrechtmatigheden…. Het aantal subsidies is in 2009 toegenomen. Tegelijkertijd was de capaciteit van de interne controlefunctie niet voldoende om aan de eisen voor een goed financieel beheer te voldoen.’

In het rapport, Rapport bij het Jaarverslag 2009 van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS, XVI), presenteren
wij de resultaten van ons rechtmatigheidsonderzoek naar het jaarverslag en de bedrijfsvoering van dit ministerie.
Wij hebben uit hoofde van onze wettelijke taak, zoals beschreven in de Comptabiliteitswet (CW) 2001, het gevoerde financieel beheer en materieelbeheer van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beoordeeld en wij zijn nagegaan of de informatie in het jaarverslag van dit ministerie over het gevoerde beleid, over de bedrijfsvoering en over de financien tot stand is gekomen volgens de daarvoor geldende regels, en goed is weergegeven in het jaarverslag.
De belangrijkste uitkomsten van ons onderzoek naar het Jaarverslag 2009
van het Ministerie van VWS zijn:

  • Het jaarverslag van het Ministerie van VWS maakt deel uit van het experiment «Verbeteren verantwoording en begroting». De minister legt transparant verantwoording af over zijn beleid. Wel is het wenselijk dat hij meer informatie geeft over de geleverde prestaties en behaalde effecten, waarmee hij ook zijn beleidsconclusies beter kan onderbouwen. Ook de informatie over de relatie tussen doelen, prestaties en middelen kan worden verbeterd.
  • Er zijn veel inspanningen verricht om de knelpunten in de inning van eigen bijdragen door het Centraal Administratiekantoor (CAK) op te lossen. Het vergt echter nog enige tijd, voordat alle maatregelen effectief zijn en alle problemen zijn opgelost. Door de aanpak van de meest urgente problemen is het aantal klachten wel al gedaald. Wij vragen de minister een termijn te stellen waarbinnen de verbeteringen in het functioneren van het CAK volledig gerealiseerd zullen zijn.
  • Het Ministerie van VWS heeft in 2009 geen controle gekregen over het subsidiebeheer. Voor het elfde jaar op rij is dit dan ook onvolkomen.De verwachting is dat het Ministerie van VWS in 2010 voldoende verbeteringen in het subsidiebeheer realiseert. Op basis van de inspanningen en resultaten in 2010 zullen we afwegen of we bezwaar  maken. Wij zullen daartoe ook gedurende 2010 de voortgang vaststellen.
  • Er zijn naast het subsidiebeheer nog meer onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. De taakstelling die het kabinet in de nota Vernieuwing Rijksdienst heeft vastgelegd, zet de bedrijfsvoering van het ministerie verder onder druk. De onderzoekers signaleren risico’s; de helft van de taakstelling moet nog gerealiseerd worden voor eind 2011.
  • In 2009 is opnieuw de tolerantiegrens voor de jaarrekening overschreden door een wetgevingsincident in 2008. Dit zou in 2010 worden gerepareerd, maar de wetswijziging die hiervoor nodig was, is door omstandigheden vertraagd. Het is van belang dat de minister de verantwoording binnen een jaar op orde brengt.

De algemene rekenkamer heeft nagegaan of de informatie in het jaarverslag van VWS of bedrijfsvoering en financieel beheer tot stand is gekomen volgens de daarvoor geldende regels, en goed is weergegeven in het jaarverslag.  Door middel van praktijktoetsen heeft de rekenkamer bekeken of aan de oplossing van een bepaald maatschappelijk probleem het bestemde geld besteed is aan de afgesproken doelen. Er is gekeken naar de Wachtlijsten langdurige zorg, echter de beschikbare wachtlijstinformatie was onvoldoende valide. Er werden vervolgens maatregelen genomen om de veronderstelde tekorten in het zorgaanbod weg te werken. Voor het jaar 2009 was hier € 163 miljoen voor beschikbaar, maar omdat er geen goede wachtlijstinformatie was, is niet bekend of deze maatregelen ertoe hebben geleid dat de wachttijden afnemen.

Lees het gehele rapport van de Rekenkamer

Rapport bij het Jaarverslag 2009 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport