Geen collectieve AOV

Array

In een aantal ziekenhuizen in Nederland krijgen specialisten een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering aangeboden via het bestuur van de maatschap of de stafmaatschap. Momenteel via CMC /ASR. Misschien bent u een van deze specialisten.

Ik wil u als AOV-specialist binnen Raadgevers Kuijkhoven wijzen op de nadelen die aan een dergelijke collectiviteit kleven. Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering in deze vorm kan een hoop ellende veroorzaken binnen uw maatschap en kan zeker ook uw persoonlijke belangen schaden. Penny wise but pound foolish. Kort en bondig: doe het niet. Er zitten namelijk meer voetangels en klemmen aan deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering dan op het eerste oog lijkt.

Deze collectiviteit kan om een aantal redenen de solidariteit binnen uw maatschap ondermijnen. Zo is de maatschap volgens de verzekeringsvoorwaarden verplicht ‘al het nodige te doen ten einde te bewerkstelligen dat een arbeidsongeschikte verzekerde kan terugkeren in zijn beroep’. Wat gebeurt er met de positie van de individuele deelnemer ten opzichte van de maatschap bij partiele arbeidsongeschiktheid? Iemand is niet meer in staat diensten te doen, maar kan nog wel 50 procent van zijn of haar normale werkzaamheden doen. Willen de overige maatschapsleden dan de extra diensten overnemen? Normale praktijk is in dit geval dat een associatieovereenkomst kan worden beeindigd. Als u de parttimeplek niet op maat kan invullen, daalt uw winstdeel of stijgt uw arbeidsbelasting.

Daarnaast ontstaat er door deze verzekering een negatieve sociale controle binnen de maatschap. De premie is de eerste vijf jaar weliswaar gegarandeerd – bij sommige aanbiedingen overigens maar een jaar -, maar aan het einde van deze periode kijkt de verzekeraar bij de contractverlenging toch echt naar de resultaten. En slechte resultaten zijn direct te linken aan arbeidsongeschikte deelnemers. De sociale controle zal zich vooral richten op de levensstijl van de deelnemers: jij bent te dik, jij drinkt te veel, ‘zeg, jij was toch ziek’ (op de golfbaan). Let wel, ze berekenen zelfs een collectieve BMI. Het is zonder deze sores al ingewikkeld genoeg om een maatschap goed te runnen.

De solidariteit kan ook onder druk komen te staan door de gelijkblijvende premie waardoor de jongeren meebetalen aan de AOV van oudere deelnemers. Hoe ouder, hoe groter het voordeel, soms vele duizenden euro’s. Jongere deelnemers gaan bij toetreding meer betalen, met de belofte van toekomstige voordelen. Als de premie voor het collectief stijgt, wordt deze belofte overigens nooit realiteit. De belangen van oudere deelnemers zijn dus tegenstrijdig aan die van de jongeren.

Maar ook uw persoonlijke belangen zijn in het geding. Als u in ander ziekenhuis gaat werken en niet meer deelneemt aan het collectief kunt u de verzekering individueel voortzetten. Maar wat gebeurt er als u (deels) arbeidsongeschikt bent geweest? De verzekeraar start dan een nieuw acceptatieproces. Een deelnemer die arbeidsongeschikt is of is geweest, kan daardoor een aanbieding krijgen waarin dekkingsbeperkingen zijn opgenomen. In het slechtste geval kan de betreffende deelnemer onverzekerbaar zijn. Bij een individuele AOV speelt dit probleem niet omdat die verzekering met u meeverhuist.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complex product. Dat staat ook in de Wet op het financieel toezicht. Overheid, toezichthouders en publieke opinie leggen steeds de nadruk op de individuele financiele situatie van de verzekerde. En terecht. Maar een collectieve aanbieding is een eenheidsworst. Individuele advisering of aanpassing van een AOV is niet of nauwelijks meer mogelijk. Dat kan uw individuele belang alleen maar schaden en u veel meer kosten dan de collectieve korting u ooit opleverde.

En los van deze mogelijk schadelijke gevolgen lijkt het ons ook zeer onverstandig dat medisch specialisten zich vrijwillig in een collectieve regeling laten vangen nu hun zelfstandig ondernemerschap zwaar onder druk staat en dreigt te verdwijnen. Onder één gezamenlijk contract lijkt u slechts een deelnemer en niet een ondernemer. U wekt met deze vrijwillige actie de indruk dat alle medisch specialisten over één kam te scheren zijn, terwijl u op een ander front vecht om het tegenovergestelde te bewijzen. Ook in onze dagelijkse praktijk blijkt iedere specialist uniek te zijn.

Daar komt nog bij dat ASR nauwelijks tot geen ervaring heeft met de arbeidsongeschiktheidsrisico’s van medisch specialisten, dit in tegenstelling tot gerespecteerde verzekeraars als Movir, Reaal UNIM, Interpolis of Raadhoven-Allianz. Bij complexe, langdurige schades zijn het niet de voorwaarden op papier maar de interpretatie hiervan en de kennis van uw specifieke beroep die leiden tot een goede afwikkeling. Kennis en ervaring van de verzekeraar én de adviseur. CMC/ASR hebben geen trackrecord op dit terrein, en dit nadeel wordt in combinatie met de rommelige voorwaarden en het feit dat het (staats)bedrijf te koop staat en dus op zoek is naar omzet, alleen maar groter.

Als u als medisch specialisten toch een vorm van gezamenlijkheid in uw AOV nastreeft, beperk deze dan tot de periode die u gezamenlijk aangaat: het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. Raadgevers Kuijkhoven praat al enige tijd met verzekeraars over het combineren hiervan met individuele vervolgpolissen. Wij verwachten dat deze gesprekken in 2011 tot positieve resultaten leiden. U kunt dan een gezamenlijk risico gezamenlijk dragen, en uw eigen zaken regelen zoals u dat wilt.

Ik concludeer dat de geringe voordelen van deelname aan het aangeboden collectieve contract niet opwegen tegen de mogelijke, forse nadelen. Goedkoop is in dit geval duurkoop.

Philip Jaspers,  adviseur en vennoot bij Raadgevers Kuijkhoven

www.raadgevers.nl

[email protected]

14 oktober 2010

Dit is een origineel persbericht

Recente artikelen