Kamerbrief over stijgende kosten zorg

In reactie op de brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2011, kenmerk 2011Z23550/2011D61487, inzake een ingekomen brief van de heer M. van D. te Varsseveld over de stijgende kosten van de zorg, bericht ik u het volgende.
De heer Van D. toont zich bezorgd om de stijging van de kosten van de gezondheidszorg en de toegang tot goede zorg voor iedereen. Hij maakt duidelijk geen vertrouwen te hebben in zorgverzekeraars als de partij waaraan we de besturing van onze gezondheidszorg over kunnen laten. De heer Van D. pleit voor onderzoek naar een systeem zonder zorgverzekeraars, dat goedkopere gezondheidszorg levert met behoud van kwaliteit, toegankelijkheid en transparantie.
Ik ben er, anders dan de heer Van D., niet van overtuigd dat het model met verzekeraars niet werkt. Recent (12 maart jl.) is mij in een interview met het dagblad Trouw gevraagd of ik bereid was het stelsel terug te draaien als over enkele jaren zou blijken dat het niet werkt. Mijn antwoord luidde: “Terugdraaien waarnaar? Toch niet naar het oude stelsel met de lange wachtlijsten, gebrek aan vernieuwing en gebrek aan patientvriendelijkheid? Terug naar de budgettering, sturing door de overheid? Dat hebben we niet voor niets afgeschaft”.
We hebben in Nederland een zeer lange historie met zorgverzekeraars als financiers van de zorg. In 2006 hebben we daaraan een impuls gegeven met de Zorgverzekeringswet. Die wet maakte een einde aan de lappendeken die ons verzekeringsstelsel tot dan toe kenmerkte. Door het wegvallen van het onderscheid tussen „Ziekenfonds‟ en „Particulier‟ zijn alle verzekeraars nu onderworpen aan dezelfde spelregels. Die spelregels bieden aan de ene kant sociale waarborgen waardoor iedereen toegang heeft tot betaalbare en goede zorg; ze bieden aan de andere kant ruimte voor ondernemerschap en concurrentie.

Doordat verzekeraars verplicht zijn iedereen te accepteren zijn ze gedwongen om hun ondernemerschap in te zetten voor het inkopen van zorg met een goede kwaliteit/prijsverhouding. Zo wordt de concurrentie tussen verzekeraars doorvertaald naar concurrentie tussen aanbieders. Op die manier kan de toegang tot de zorg met een door de vraag gestuurd systeem worden gewaarborgd en kunnen de premies betaalbaar gehouden worden.
Dit jaar zijn nieuwe maatregelen genomen om verzekeraars en aanbieders nog sterker aan te zetten tot het contracteren van zorg. Verzekeraars zijn meer risicodragend geworden en door de uitbreiding van prestatiefinanciering geldt dat ook voor de ziekenhuizen. De komende tijd zullen ongetwijfeld ook aanpassingen komen in de eerstelijnszorg, de sector waarin de heer Van D. als huisarts zelf actief is. De grootste uitdagingen zijn daar hoe het toenemend aantal chronisch zieken kan worden opgevangen en hoe de substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn verder gestalte kan krijgen.
De heer Van D. pleit voor onderzoek naar de werking van het zorgstelsel. Wat dat betreft kon de timing van zijn brief niet beter zijn. Op dit moment worden diverse studies verricht naar de houdbaarheid van ons zorgstelsel. De Sociaal Economische Raad buigt zich bijvoorbeeld over de kostenbeheersing op de langere termijn. Het rapport verschijnt in het voorjaar van 2013. Ook het Centraal Planbureau en de OESO verrichten momenteel studies naar de betaalbaarheid en houdbaarheid.
Samengevat is de richting waarin ik koers niet die van de heer Van D.. Niettemin heb ik nog eens willen toelichten wat de uitgangspunten van het huidige beleid zijn.
Tot slot bied ik mijn verontschuldiging aan voor de vertraging die helaas in de beantwoording van uw brief is ontstaan.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers

advertentieEinde Bericht ___________________________________________