Meer keuze zorg bij chronische beademing

Mensen met chronische ademhalingsondersteuning krijgen meer mogelijkheden om hun zorg te organiseren. Zij kunnen vanaf 1 januari 2013 buiten instellingen en Fokuswoningen ook thuis de beademingszorg gaan organiseren. Dit schrijft staatssecretaris Veldhuijzen Van Zanten in een brief aan de Tweede Kamer.

Spierziekten Nederland en verschillende leden van de vereniging hebben de afgelopen maanden hiervoor bij het ministerie gepleit. Het gaat naar schatting om 2000 mensen.

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten maakt dit, op dringend verzoek van clienten, mogelijk door het verruimen van de indicatiestelling voor extramurale zorg. ‘Dit is ook te danken aan de directe inzet van bepaalde clienten, waarvoor dank’, aldus Van Zanten.

Uit de brief van de staatssecretaris:
staatssecretaris: “Op 20 december 2011 heb ik het rapport over Burgergestuurde Persoonlijke Assistentie (BPA, Deens Model) verzonden aan uw Kamer. Tijdens het algemeen overleg over ADL-assistentie van 14 september 2011 hebben verschillende fracties verzocht om nadere informatie. Kenmerkend voor de BPA is dat de client zelf een eigen team van helpers samenstelt en aanstuurt. Ik informeer uw Kamer als volgt.

In de huidige zorgpraktijk komen veel incidenten voor met thuisbeademing. De IGZ heeft naar aanleiding hiervan een nieuwe richtlijn opgesteld voor thuisbeademing. Volgens het rapport *Chronische beademing vraagt betere afstemming* van de IGZ van augustus 2010 is het risicovol als beademingsclienten in noodsituaties zelf moeten alarmeren. Ook ontstaan ernstige risico”s wanneer er geen snelle en adequate alarmopvolging is. Permanente aanwezigheid van persoonlijke helpers heeft in die gevallen aanzienlijke meerwaarde.

In de AWBZ bestaat geen extramurale aanspraak op persoonlijke 24-uurszorg. Het pgb is dan ook niet toereikend om dit goed te organiseren. Er zijn beademingsclienten die woonachtig zijn in een ADL-clusterwoning. Een verschil met het Fokuswonen is dat BPA niet uitsluitend de zorg in en om de woning omvat maar ook de noodzakelijke hulp daarbuiten. Rekenvoorbeelden tonen aan dat BPA goedkoper kan zijn dan een stapeling van ADL-assistentie, aanvullende AWBZ-zorg en Wmo-ondersteuning.

Gelet op het bovengenoemde zal een nadere orientatie plaatsvinden op de toepasbaarheid van BPA in Nederland. Ik zal het CVZ vragen advies uit te brengen over de mogelijkheden om een aanspraak op een integraal pakket extramurale zorg in te voeren dat, net als de BPA, niet beperkt is tot de zorg op afroep in en om de woning.

Binnen de huidige regelgeving zijn er al mogelijkheden om de zorg en financiering van thuisbeademing op korte termijn te verbeteren.

Voor het jaar 2013 neem ik binnen de huidige indicatiestelling voor mensen die zijn aangewezen op thuisbeademing, een module *toezicht bij ademhalingsondersteuning* op als indiceerbare AWBZ-zorg. Deze module wordt in overleg met het CVZ en CIZ uitgewerkt in de Beleidsregels Indicatiestelling 2013. Veiligere zorg bij thuisbeademing krijgt hiermee een impuls. Tevens kan verdere ervaring worden opgedaan met het principe van extramurale 24-uurszorg.”

bron: VSN