Kamerbrief over huishoudelijke hulp

van-rijn208Betreft: Gestand doen toezeggingen op het terrein van de huishoudelijke hulp

Hierbij stuur ik u in afschrift een brief aan de colleges van B&W waarin zij geïnformeerd worden over een aantal ontwikkelingen op het terrein van de huishoudelijke hulp. Met deze brief, die ook naar de voorzitter van de Eerste Kamer wordt verzonden, doe ik gestand aan enkele toezeggingen die mijn ambtsvoorganger aan de Eerste en Tweede Kamer heeft gedaan.

Het betreft de volgende toezeggingen:
Per brief van 9 december 20111 heeft mijn ambtsvoorganger toegezegd om de uitkomsten van een onderzoek naar de kwaliteitsafspraken die gemeenten maken met aanbieders naar de Tweede Kamer te sturen. Tijdens de gezamenlijke plenaire behandeling initiatiefwetsvoorstellen Leijten tot wijziging van de Wmo op 6 maart 2012 heeft mijn ambtsvoorganger aan de Eerste en Tweede Kamer toegezegd om gemeenten schriftelijk te informeren over het aanbesteden van de huishoudelijke verzorging. Tijdens het Algemeen Overleg WMO op 26 juni 2012 heeft mijn ambtsvoorganger toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van een handreiking over basistarieven en over het monitoren van de ‘wet basistarieven’2.

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
drs. M.J. van Rijn

Het gaat om een wijziging van de Wmo waarmee gemeenten worden verplicht om reële basistarieven vast te stellen.

bijlage:

Met deze brief wil ik u —wellicht ten overvloede — attenderen op de per 1 september 2012 inwerking getreden wijziging in de Wmo. De wijziging heeft tot gevolg dat de gemeenteraad de basistarieven vaststelt voor het verlenen van huishoudelijke verzorging op basis van reële kostprijzen en uitgaande van de inzet van personeel door de aanbieder tegen arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden benodigd voor het leveren van huishoudelijke verzorging.
De uitvoering door gemeenteraden van deze bepaling zal na verloop van tijd worden gemonitord.
Voor het goed tot uitvoer brengen van deze wetswijziging is professioneel opdrachtgeverschap van de gemeente van groot belang. De invulling van dit
opdrachtgeverschap kent verschillende stappen die beschreven worden in de handreiking “opdrachtgever- en o.1ndernemerschap” Afhankelijk van de wijze
waarop de gemeente de hulp bij het huishouden lokaal heeft ingekleed, mag een gemeente, ingevolge de Europese aanbestedingsrichtlijn, gebruik maken van een vereenvoudigde procedure. In artikel 10 van de Wmo is dan ook opgenomen dat een gemeente niet verplicht is tot het uitschrijven van een a.2anbesteding
Ter ondersteuning van professioneel opdrachtgeverschap heb ik, samen met de VNG en Actiz, opdracht gegeven aan een bureau om onderzoek te doen naar de kostencomponenten voor onderscheidenlijke vormen van hulp bij het huishouden. De uitkomsten van dit onderzoek verwacht ik in januari 2013 en zullen daarna worden verspreid onder gemeenten.
1 http ://www.invoerjngwmo. nh/sites/default/files/Handreiking_opdrachtgever. pdf
2 Wet van 25 juni 2012 tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging. Staatsbiad nr. 310 (2012)

Ter uitvoering van een motie van de Kamerleden Leijten en V3oortman heb ik Directoraat Generaal onderzoek laten doen naar de kwaliteitsafspraken die gemeenten maken met Langdurige Zorg Directie Maatschappelijke aanbieders van hulp bij het huishouden. Belangrijke conclusie van dit onderzoek is ondersteuning dat gemeenten de gangbare normen voor kwaliteitsborging overeenkomstig het steiseivraagstukken Kwaliteitsdocument hanteren en over het algemeen maatregelen tegen te scherpe Participatie concurrentie op het tarief nemen. Daarnaast wordt in het onderzoek geconcludeerd dat gemeenten nog zoeken naar effectieve methoden van kwaliteitsbewaking in de uitvoering.
Het onderzoek bevestigt derhalve mijn beeld — en het beeld dat uit cliënttevredenheidsonderzoek naar voren komt – dat gemeenten over het
algemeen hun burgers voorzien van kwalitatief goede hulp bij het huishouden. Het eindrapport van het onderzoek is zeer zeker de moeite waard van het lezen
w4.aard Het bevat namelijk verschillende interessante bevindingen en aanbevelingen.
Ik besef dat het regeerakkoord een maatregel bevat die de verlening huishoudelijke hulp in een ander perspectief plaatst. Deze maatregel beoogt om
de huishoudelijke hulp te beperken en te vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen voor wie deze ondersteuning echt
noodzakelijk is en niet zelf of door anderen kan worden opgevangen of betaald.
Deze maatregel wordt momenteel verder uitgewerkt in overleg met alle betrokken partijen. U wordt daar te zijner tijd verder over geïnformeerd.

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

motie van de Kamerleden Leijten en Voortman inzake loon- en kwaliteitsdumping in de thuiszorg (TK 2011/12, 29538, nr. 119)
Het onderzoek is te vinden op de website invoeringwmo.nl.

bron: Rijksoverheid Kamerstukken

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen