Psychotherapeuten staan per 2014 op straat en dat geldt ook voor hun patiënten

0
205

fysiotherapie1-200x200De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP) luidt de noodklok. Door overheidsbeleid lijkt het er op dat per 1 januari 2014 vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten geen gespecialiseerde GGZ meer mogen aanbieden. Zij komen op straat te staan en kunnen niet langer patiënten met complexe GGZ-problematiek behandelen. Daarmee blijven de jaarlijks 80.000 patiënten die geholpen worden door vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verstoken van hulp.

Aanleiding hiervoor is dat de minister de veldpartijen in de GGZ heeft verzocht om een norm op te stellen over welke zorgaanbieder per 2014 in de nieuwe structuur geestelijke gezondheidszorg mag bieden. De afgelopen maanden hebben de betrokken partijen veel gediscussieerd over deze norm, maar partijen lijken er niet uit te komen. De minister heeft gemeld dat zij op 4 juli een beslissing zal nemen over de vraag wie al dan niet GGZ kan bieden per 2014. De NVVP vreest dat de minister in dat geval het advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (april 2013) overneemt. Dit advies houdt in dat gespecialiseerde GGZ alleen aangeboden kan worden in instellingen en niet door vrijgevestigde zorgaanbieders. Ook stelt de Inspectie dat psychotherapeuten geen complexe GGZ mogen verlenen, de Inspectie is van mening dat psychotherapeuten thuishoren in de kortdurende GGZ waar lichte GGZ-problematiek behandeld dient te worden. Dit is de doodsteek voor het vak van de psychotherapeut: deze is immers opgeleid en geëquipeerd voor complexe GGZ-vraagstukken die gemiddeld 8 maanden in beslag nemen. Psychotherapeuten kunnen hun werk NIET leveren in het tijdbestek dat de nieuwe structuur voor kortdurende GGZ biedt.
De NVVP ervaart de ontwikkelingen als stuitend: in het Bestuurlijk Akkoord GGZ dat in 2012 is gesloten voor de jaren 2013-2014 is afgesproken dat ook vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten gespecialiseerde GGZ zullen bieden. Dit Akkoord lijkt nu geschonden te worden. De NVVP vindt de ontwikkelingen voor patiënten en voor zorgaanbieders zeer zorgwekkend en roept de minister op zich te houden aan de afspraken zoals gemaakt in het Bestuurlijk Akkoord en ook de vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten positie te geven in de gespecialiseerde GGZ.

NVVP-feiten op een rijtje:
– 1600 vrijgevestigde BIG-geregistreerde hooggekwalificeerde zorgaanbieders zijn verenigd bij de NVVP, zij zijn gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog;
– zij leveren kortdurende of langdurende psychologische zorg in de buurt (NVVP-leden zijn werkzaam in een eigen praktijk, aan huis of in woonwijken) en dragen continu bij aan re-integratie van patiënten in de maatschappij;
– er is bij vrijgevestigden geen sprake van zogenaamde ‘lichte ziektelast’. Gemiddeld is een patiënt 9 maanden in behandeling bij een vrijgevestigde tweedelijns therapeut. Een behandeling in de eerste lijn duurt gemiddeld 7 zittingen (waarvan er 5 vergoed worden via de Zvw);
– vrijgevestigden leveren effectieve en relatief goedkope zorg. In 2013 bedraagt het totale budget voor de gezondheidszorg 80 miljard. Daarvan is 4 miljard gebudgetteerd voor de GGZ. Circa 240 miljoen daarvan komt voor rekening van de vrijgevestigden. Vrijgevestigde leden in de tweede lijn leveren circa 9% van de DBC’s tegen zo’n 6% van de kosten en behandelen per jaar circa 80.000 patiënten*;
– vrijgevestigden leveren continuïteit: eenzelfde zorgaanbieder voor het gehele behandeltraject: what you see is what you get. De patiënt staat centraal, er wordt een laagdrempelige werkwijze geboden;
– vrijgevestigden hanteren aanzienlijk kortere wachttijden dan instellingen (bij wachttijden verwijst men door binnen een collegiaal netwerk);
– vrijgevestigden bieden flexibele werk- en openingstijden;
– vrijgevestigden bieden continuïteit in hooggekwalificeerde zorg, door te voldoen aan de verplichte herregistratie, de verplichte NVVP-visitatie van de praktijkvoering, de verplichting tot deelname aan intervisie. En sinds 1 januari 2011 biedt de NVVP haar leden de mogelijkheid om Routine Outcome Monitoring (ROM) toe te passen in de behandeling. Dit gebeurt via de NVVP ROM-portal.
* Bron: VWS-begroting, NZa-Marktscan GGZ en NVVP-ledenenquête