Medisch Spectrum Twente boekt fraaie resultaten in 2012

0
273

Medisch Spectrum Twente boekt fraaie resultaten in 2012 – Jaarverslag 2012 en jaarrekening 2012
Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente te Enschede heeft over het verslagjaar 2012 fraaie resultaten geboekt. Zowel financieel als op het gebied van kwaliteit, veiligheid en patienttevredenheid geeft 2012 ten opzichte van het verslagjaar 2011 zichtbare verbeteringen te zien. Bestuursvoorzitter Bas Leerink is blij met deze resultaten, zowel voor de patient die er ‘beter’ van wordt, als voor de 4.000 medewerkers van MST die met veel inzet en betrokkenheid hebben gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. “Als horizon hebben we voor onszelf 2016 bepaald, het jaar waarin we het nieuwe ziekenhuis in Enschede in gebruik nemen. Dan moeten we de noodzakelijke verbeteringen op het gebied van kwaliteit en veiligheid hebben bewerkstelligd. Die verbeteringen moeten hebben geleid tot een cultuur binnen MST waarin het mantra  ‘de patient staat centraal’ geen opdracht is aan onze medewerkers, maar als een vanzelfsprekendheid wordt ervaren, een soort beleving”, aldus Bas Leerink.
toekomst-200x200Kwaliteit, veiligheid en patienttevredenheid
Met name op het gebied van kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke vorderingen geboekt. Voor belangrijke kwaliteitsindicatoren zoals decubitus (doorligwonden), delier (plotseling optredende verwardheid), en pijn na de operatie zijn de scores aanzienlijk beter dan in 2011. Medisch Spectrum Twente vindt het belangrijk om te weten wat patiënten zelf vinden van de zorg die zij ontvangen. Om deze reden wordt bijvoorbeeld twee maal per jaar in samenwerking met vergelijkbare zorginstellingen en zorgverzekeraars een grootschalig patiëntervaringsonderzoek gehouden. Ook op dit zogeheten CQI-Z-instrument (met dat instrument meten veel Nederlandse ziekenhuizen de patienttevredenheid) scoort MST beter dan vorig jaar.

 

Nieuwbouw van MST

Het nieuwe Medisch Spectrum Twente in het centrum van Enschede, krijgt snel zijn vorm.

Het nieuwe ziekenhuis is helemaal afgestemd op de patiënt.

Zo worden medische specialismen samengebracht in themagebieden rond een bepaalde aandoening en kent het ziekenhuis alleen maar eenpersoonskamers.

Er is sprake van een ‘healing environment’, een omgeving die bijdraagt aan een het welbevinden van iedereen die zich in het gebouw bevindt.

Een modern gebouw is een onmisbare randvoorwaarde om te kunnen blijven voldoen aan de steeds hogere eisen van kwaliteit en veiligheid.

 

Samenwerken in de regio

Om in te spelen op de onwtikkelingen is MST in 2012 in overleg gegaan met Ziekenhuisgroep Twente om samenwerking nader te onderzoeken. Dat leidde tot de conclusie dat een gezamenlijk op te richten coöperatie de mogelijkheid biedt om de gezondheidszorg in deze regio te waarborgen zodat patiënten dichtbij huis onderzocht en behandeld kunnen worden.

 

Medewerkers

Om de patiënt in woord en daad centraal te stellen is gewerkt aan de herijking van de visie van het ziekenhuis.

De hierbij behorende kernwaarden vormen de leidraad voor het handelen van medewerkers.

Daarnaast zijn diverse projecten gestart om werkprocessen te verbeteren, kwaliteit en veiligheid te verhogen en uiteindelijk de kosten te verlagen.

Onze medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie en vormen de dragers van deze nieuwe cultuur waarin passie, daadkracht en aandacht centraal staan. Op deze manier krijgen onze patiënten nog meer het gevoel dat Medisch Spectrum Twente hun ziekenhuis is, waar kwaliteit en gastvrijheid voorop staan. Medisch Spectrum Twente heeft de ambitie om het beste Verbeterziekenhuis van Nederland te worden.

Om nu en in de toekomst goede mensen te behouden en talenten aan te trekken, investeert MST structureel in medewerkers. MST is dan ook trots dat ze in 2012 voor de vierde keer op rij is uitgeroepen tot Top Employer.

 

Financiën

In 2012 behaalde het ziekenhuis een positief financieel resultaat van € 6 miljoen, tegen € 3 miljoen in 2011. De financiele doelstelling voor de komende jaren is gegeven de nieuwbouwdoelstelling om de financiele positie van het ziekenhuis verder te versterken. De maatregelen die Medisch Spectrum Twente neemt om deze doelstelling te behalen zijn voornamelijk gericht op het verhogen van de arbeidsproductiviteit, inkoopbesparingen en het verminderen van onnodige diagnostiek. Kortom, het ziekenhuis gaat meer doen met minder mensen en middelen.

 

Jaarverantwoordingsdocumenten

Op www.mst.nl vindt u het directieverslag. Met dit directieverslag legt Medisch Spectrum Twente verantwoording af over het jaar 2012. Het beschrijft op welke wijze het ziekenhuis in het verslagjaar opvolging gaf aan de Zorgbrede Governancecode, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, en de Wet toelating zorginstellingen met betrekking tot de bereikbaarheid van acute zorg en de voorbereiding op rampen. Tevens treft u op deze website de jaarrekening 2012.

Binnenkort verschijnt op deze website de jaarimpressie 2012. In deze jaarimpressie vatten we de belangrijskte gebeurtenissen en cijfers 2012 samen.

Medisch Spectrum Twente is het grootste topklinisch ziekenhuis in het oosten van het land. Er werken bij ons 4.000 medewerkers, waaronder 250 medisch specialisten. Voor bijna alle medische behandelingen kan men bij ons terecht. In 2016 betrekt Medisch Spectrum Twente een nieuw ziekenhuis in het centrum van de stad Enschede. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Wij willen het beste verbeterziekenhuis van Nederland zijn. Vanuit de gedachte dat wat goed is, altijd nog beter kan, werken wij voortdurend aan verbeteringen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Onze medewerkers zetten zich met passie, aandacht en daadkracht in om de patiënt de best mogelijke zorg te geven.

Bron: MST