Dalende trend contacten met huisartsenposten zet in 2012 door

0
322

Volgens de landelijke benchmark die de Vereniging Huisartsenposten Nederland vandaag naar buiten brengt, daalt het aantal contacten met huisartsenposten in 2012 licht. De cijfers tonen verder een vrij stabiel beeld van de huisartsenposten. De kosten van de beschikbaarheid en verzorging van de acute huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren stijgen licht. Bijna alle huisartsenposten met een ziekenhuis in het werkgebied hebben een co-locatie met het ziekenhuis of zijn dat van plan. De benchmark bevestigt het beeld van een evenwichtige branche met de focus op het leveren van zinnige, zuinige en veilige acute zorg tijdens de ANW-uren.

huisartsenpostLichte daling contacten
De cijfers tonen een lichte daling van het aantal contacten met huisartsenposten. De huisartsen- posten deden ruim vier miljoen verrichtingen, gemiddeld 244 verrichtingen per 1.000 inwoners (met een grote regionale variatie). Dat is 2,3% minder dan in 2011. De dalende tendens van de afgelopen jaren zet door, al is bij enkele huisartsenposten het aantal verrichtingen juist gestegen. De huisartsenzorg overdag laat overigens een lichte stijging van het aantal consulten zien.

Kosten acute huisartsenzorg tijdens ANW-uren licht gestegen
Om de zorg voor 16,6 miljoen inwoners van Nederland te bieden, doen huisartsen gezamenlijk 1,47 miljoen uur dienst op een huisartsenpost. Gemiddeld komt dat overeen met 208 uur actieve dienst per normpraktijk. De totale kosten voor de beschikbaarheid van acute huisartsenzorg tijdens ANW- uren en voor de verleende zorg bedroegen € 275,5 miljoen. Dat is gemiddeld € 16,61 per inwoner.

Samenwerking huisartsenposten in acute zorg
De huisartsenposten werken veel samen met elkaar en met andere zorgaanbieders in de acute zorg. Van de 124 huisartsenposten zijn 85 gevestigd in of op het terrein van een ziekenhuis. Van de bijna 40 huisartsenposten die niet in of bij het ziekenhuis zijn gehuisvest, hebben 15 wel plannen voor een co-locatie, 24 huisartsenposten hebben geen SEH en/of ziekenhuis in hun werkgebied. Bij co-locatie lopen de vormen van samenwerking tussen de huisartsenpost en het ziekenhuis uiteen van huisvesting in of op het terrein van het ziekenhuis tot een gei?ntegreerde spoedpost.

Achtergrond landelijke benchmark huisartsenposten
De leden van de Vereniging Huisartsenposten Nederland, 124 huisartsenposten georganiseerd in 54 huisartsendienstenstructuren, zorgen samen met de aangesloten huisartsen voor de beschikbaarheid van huisartsenspoedzorg voor patie?nten gedurende de avond-, nacht en weekenduren. De VHN verzamelt sinds 2005 jaarlijks de cijfers over de huisartsenposten. Het gaat daarbij om cijfers die de huisartsenposten zelf aanleveren. De cijfers zijn bedoeld voor onderlinge vergelijking, zodat huisartsenposten van elkaar kunnen leren, en vormen de basis voor gemeenschappelijk beleid en belangenbehartiging. Alle huisartsenposten in Nederland nemen vanaf de start deel aan de landelijke benchmark.

Bron: VHN