CWI & UMCG concluderen: Hoogleraren Winkel en Van Winkelhoff hebben een passende maatregel opgelegd gekregen voor verzwijgen conflicterend belang

Bevindingen en maatregelen op basis van onderzoeken CWI en UMCG
Het College van Bestuur van de RUG heeft naar aanleiding van het onderzoek van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) inzake publicaties van de hoogleraren Winkel en Van Winkelhoff besloten, dat beide hoogleraren een passende maatregel opgelegd krijgen voor het niet vermelden van hun mogelijk conflicterende belang bij een publicatie in het International Journal of Dental Hygiene. De resultaten van het interne feitenonderzoek, dat met behulp van externe deskundigheid is uitgevoerd, leiden tot een aantal gerichte acties om het bewustzijn van en de bekendheid bij medewerkers van de bestaande regelgeving op het gebied van wetenschappelijke integriteit te versterken.

umcgCommissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI)
Het onderzoek van de CWI heeft geleid tot de volgende conclusies:

  • De CWI heeft geconcludeerd dat inbreuk is gemaakt op de eisen van de wetenschappelijke integriteit door ten onrechte te vermelden dat er geen conflicterende belangen zijn bij de publicatie in het International Journal of Dental Hygiene 11, 2013 van het artikel ‘In vitro antimicrobial effects of two antihalitosis mouth rinses on oral pathogens and human tongue microbiotica’.
  • de CWI geeft verder aan geen aanleiding te zien om aan te nemen dat de onderzoeksgegevens van de publicatie niet kloppen. Ten aanzien van de data heeft het College van Bestuur uitgesproken dat er geen aanleiding is aan te nemen dat deze niet juist zouden zijn. De integriteit van beide hoogleraren op dit vlak is niet in het geding.

Intern onderzoek UMCG
Het interne onderzoek van het UMCG heeft inzicht geboden in de zakelijke belangen van beide hoogleraren in relatie tot het UMCG . Uit dit onderzoek blijkt dat de hoogleraren hun zakelijke belangen in Dentaid wel bekend hadden gemaakt maar dat deze niet conform de daarvoor geldende procedures zijn gemeld en vastgelegd. De Raad van Bestuur heeft hen daarop aangesproken. Het UMCG beschouwt en benut deze casus in algemene zin als ‘lesson learned’ in het reeds in gang gezette verbetertraject op het gebied van wetenschappelijke integriteit.

Dit onderzoek heeft daarnaast inzicht geboden in de totstandkoming van de bijzondere leerstoel Speciale Parodontologie van de heer Winkel. Ten aanzien van de bijzondere leerstoel blijkt, dat deze conform de daarvoor geldende regels van de RUG tot stand is gekomen. De maatschap KvPA, waarin professor Winkel maat is, voorziet de NVvP van middelen ten behoeve van de financiering van de leerstoel. Dit is niet in strijd met de huidige regelgeving in dezen. Zijn bijzondere leerstoel blijft dan ook gehandhaafd.

Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM)
Bij het Centrum voor Tandheelkunde en Mondheelkunde loopt een verbetertraject, dat gericht is op de borging van het correct toepassen van de geldende procedures voor inkoop, administratie en bevoegdheden binnen CTM in relatie tot UMCG-procedures en bevoegdheden.

Binnen het CTM zal alerter worden toegezien op nevenwerkzaamheden, die op het snijvlak van wetenschappelijke en zakelijke belangen liggen.

De Raad van Bestuur van het UMCG neemt binnen het reeds in gang gezette verbetertraject aanvullende, gerichte acties om het bewustzijn van en de bekendheid bij medewerkers van de bestaande regelgeving op het gebied van wetenschappelijke integriteit te versterken. Dit geldt specifiek voor bewustwording in de houding en transparantie in gedrag ten aanzien van nevenwerkzaamheden en zakelijke belangen van medewerkers.

De inrichting van een eenduidige loketfunctie voor vragen en dilemma’s over (wetenschappelijke) integriteit voor medewerkers zal hier aan bij gaan dragen. Tenslotte wordt gerichte monitoring op de juistheid en volledigheid van de Medewerkerpagina’s op de website van de RUG ingezet.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen