Zorgen over effecten transities voor huisarts en patiënt

0
1201

Het Kabinet gaat verder met de transities in de gezondheidszorg. Zinnige en zuinige persoonsgerichte zorg blijft het streven, evenals het versterken van zelfredzaamheid. Terecht wijst het Kabinet op het belang van monitoring en begeleiding van die hervormingen. Signalen van huisartsen wijzen op knelpunten door toename van hun taken en de zorgvraag. De transities zetten kwalitatief goede, persoonsgerichte huisartsenzorg onder druk.

De effecten van de hervormingen in de gezondheidszorg zijn groot voor de huisartsenzorg en de patiënten. Huisarts en poh-ggz vangen bijvoorbeeld meer psychische problematiek op. De NZA heeft besloten om een verdrievoudigde inzet van de poh-ggz per 2016 mogelijk te maken. Het NHG deelt met de LHV de zorg dat in de Rijksbegroting geen geld is vrijgemaakt voor extra inzet van de poh-ggz. Hierdoor dreigt deze ten koste te gaan van het budget voor de basishuisartsenzorg.

De criteria voor opname in een verpleeghuis zijn aangescherpt. Kwetsbare oudere patiënten met een complexe zorgvraag wonen daardoor langer thuis en zijn dus aangewezen op de zorg van onder meer hun huisarts, wijkverpleegkundigen en naasten. Verenso vraagt het kabinet aandacht te geven aan de randvoorwaarden om deze thuiswonende patiënten goede zorg te kunnen blijven bieden. Het gaat dan om de noodzakelijke expertise bij huisartsen en wijkteams, voldoende mogelijkheden voor dagbehandeling en kortdurende opnames met aandacht voor herstel thuis. Uit de recente LHV-Ledenraadpleging blijkt dat huisartsen nu te weinig tijd en mogelijkheden hebben om deze kwetsbare patiënten de zorg te kunnen bieden die zij verdienen.

Het NHG ondersteunt zinnige en doelmatige zorg van de huisarts en ontwikkelt hiertoe onder meer de NHG-Standaarden en de daarvan afgeleide nascholing. Zo wordt de state of the art van de wetenschap voor huisartsen ontsloten. Het is van belang om in de discussies over de kwaliteit van zorg in het oog te houden dat dit meer behelst dan alleen de toepassing van richtlijnen. De persoonlijke en medische context  en de mogelijkheden en motivatie van de patiënt hebben invloed op het verloop én de kwaliteit van het zorgproces.

huisartsimages1Politiek en zorgverzekeraars hebben hoge verwachtingen van de toepassingsmogelijkheden van e-health. Met Thuisarts.nl zorgt het NHG ervoor dat patiënten toegang hebben tot betrouwbare medische informatie en suggesties voor zelfzorg. De Thuisarts-app kreeg dit jaar de Health app award 2015. Ook informeert het NHG de beroepsgroep over effectieve e-health-toepassingen voor behandeling en zelfmanagement.

De praktijk wijst uit dat dat het verhogen van het eigen risico leidt tot het mijden van zorg, met negatieve consequenties voor de gezondheid. Het NHG pleit ervoor dat alle patiënten toegang hebben tot de zorg die zij nodig hebben.

Bron: NHG