Intensievere samenwerking Diakonessenhuis en UMC Utrecht

Dichtbij als het kan, specialistisch als het nodig is; onder deze noemer gaan het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht intensiever samenwerken. Voor deze nieuwe vorm van ketensamenwerking tekenden zij onlangs een overeenkomst. Met de samenwerking krijgen patiënten snel de beste zorg op de juiste plaats. De samenwerking is mogelijk door een nieuwe digitale verbinding (XDS) tussen beide ziekenhuizen, waarmee artsen aan beide zijden inzage hebben in de actuele gegevens en beelden. Patiënten moeten daar vooraf toestemming voor geven.

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door John Taks, voorzitter Raad van Bestuur Diakonessenhuis, en Mirjam van Velthuizen, lid Raad van Bestuur UMC Utrecht. Het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht gaan nauwer samenwerken om de zorg voor patiënten beter op elkaar af te stemmen en om van elkaar te blijven leren. Er zijn drie nieuwe samenwerkingsverbanden gezocht op het gebied van maag-, darm- en leverziekten, hartfalen en problemen aan de ruggenwervel, knie en voet/enkel. De ambitie is om de samenwerking ook naar andere behandelgebieden uit te breiden, onder meer naar de Geboortezorg.

Bas van Tuyl, maag- darm- leverarts Diakonessenhuis: “Doordat we mee kunnen kijken in het medisch dossier van het andere ziekenhuis, is het veel gemakkelijker om even collegiaal te overleggen. Twee weten meer dan één en we vullen elkaar in de tweede en derde lijn goed aan op kennis en ervaring. Dat geeft dus een sneller en nog beter beargumenteerd behandeladvies voor patiënten”. Frank Vleggaar, maag- darm- leverarts in het UMC Utrecht”: “Doordat we sneller kunnen zien wat in de tweede en wat in de derde lijn moet, doen we allemaal waar we het beste in zijn. Met als resultaat blijere dokters en tevredener patiënten die betere zorg krijgen. En vanuit academisch perspectief kunnen we nu ook makkelijker samenwerken bij studies”.

Gezamenlijke triage

Binnen de samenwerking tussen de maag-, darm- en leverafdelingen van de twee ziekenhuizen, kijken zorgverleners van beide ziekenhuizen gezamenlijk naar alle verwijzingen van de huisarts naar een

maag-, darm- en leverarts. Op die manier bepalen ze meteen wat de beste behandellocatie voor de patiënt is. De tweede- en derde lijn samen één voordeur: dat levert behalve snel de beste zorg op de juiste plaats voor de patiënt ook meer gemak op voor de huisarts. Ook voor hartfalen en problemen aan de ruggenwervel, knie en voet/enkel gaan beide ziekenhuizen samen beoordelen wat de beste behandellocatie is.

Gegevensuitwisseling

De samenwerking moet ook leiden tot een betere overdracht van patiëntgegevens, zoals digitale beelduitwisseling. Hiervoor kunnen zorgverleners in beide ziekenhuizen gebruik maken van een nieuwe verbinding (XDS). De digitale toegang tot dezelfde actuele gegevens voorkomt onnodig, dubbel onderzoek bij een patiënt. Een groot voordeel voor patiënten én met minder kosten. Uiteraard moeten patiënten vooraf toestemming geven voor het delen van informatie uit het medisch dossier met een arts in het andere ziekenhuis. De XDS-verbinding tussen het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht is uniek voor deze regio.

Uitbreiden ketensamenwerking

Het UMC Utrecht ziet dit als belangrijke start in een betere ketensamenwerking en wil dit graag ook met andere ziekenhuizen gaan doen. Op die manier wordt de zorg steeds beter en meer op elkaar afgestemd, zodat patiënten altijd de beste zorg krijgen daar waar de meeste expertise zit.

Bron: UMC Utrecht