Veel ruimte voor verbetering informatie-uitwisseling in de langdurige zorg

Array

In de langdurige zorg is de cliënt een groot deel of levenslang afhankelijk van zorg. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden en continueren, is goede informatie-uitwisseling essentieel. Zowel tussen cliënt en zorgprofessional als tussen zorgprofessionals onderling. Om de sector op weg te helpen met verbetering hiervan, publiceert Nictiz vandaag een rapport met resultaten van een verkennend onderzoek voorzien van tien aanbevelingen.

 
Vanaf 2020 moeten alle zorgaanbieders aan burgers de mogelijkheid geven om hun medische gegevens digitaal en gestructureerd in te zien en te ontsluiten voor hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
Daarom staat informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg al jaren hoog op de agenda van zorginstellingen, beleidsmakers en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met het toekomstige programma InZicht (een VIPP voor de caresector) wordt beoogd de informatie-uitwisseling in de langdurige zorg te verbeteren.

Onderzoek naar informatie-uitwisseling

Om de sector op weg te helpen heeft Nictiz op basis van deskresearch en door consultatie van diverse veldpartijen onderzoek gedaan naar het informatielandschap, de mogelijkheden op het gebied van standaardisatie en de stand van zaken van informatie-uitwisseling in de caresector. De resultaten van dit onderzoek, inclusief aanbevelingen zijn gepubliceerd in het rapport ‘Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg’.

Informatievoorziening nog niet op orde

Uit het onderzoek komt naar voren dat zowel cliënten als zorgprofessionals van instellingen in de langdurige zorg tegen verschillende problemen aanlopen. Zo ontbreekt vaak een actueel en volledig overzicht van gegevens. Daarnaast is het net als in de cure nog vaak nodig dat zorgverleners gegevens overtypen of dat de cliënt zijn gegevens opnieuw moet doorgeven. Ook stokt de overdracht van gegevens en is de betekenis van informatie niet altijd hetzelfde. Hierdoor is regie van cliënten over de eigen gezondheidsgegevens nog niet mogelijk. Daarnaast is het lastig voor de zorgverlener om op basis van gebrekkige informatie passende zorg met en voor zijn cliënt te bepalen.

Tien aanbevelingen ter verbetering informatievoorziening

Om de caresector op weg te helpen bij het verbeteren van de informatievoorziening geeft Nictiz in het rapport ‘Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg’ tien aanbevelingen. De aanbevelingen gaan over alle lagen van het Vijflagenmodel: organisatiebeleid, zorgproces, informatie, applicatie en IT-infrastructuur. Daarnaast zijn een aantal aanbevelingen gericht op de (toekomstige) inhoud van het programma InZicht.
  1. Zorg voor landelijke (en regionale) afstemming op thema’s, zoals gebruik van informatiestandaarden en leveranciersmanagement.
  2. Optimaliseer de (door)ontwikkeling van richtlijnen, zorgstandaarden en kwaliteitskaders. Dit is noodzakelijk voor onder andere de inhoud van informatiestandaarden.
  3. Continueer het creëren van een breed draagvlak voor Eenheid van Taal. Dit is noodzakelijk om informatiestandaarden in de praktijk geïmplementeerd te krijgen.
  4. Betrek leveranciers van elektronische cliëntendossiers (ECD’s) en leveranciers van Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) actief bij de ontwikkeling en implementatie van informatiestandaarden. Maak daarnaast een duidelijke keuze voor een uitwisselingsstandaard.
  5. Per informatiestroom (use case) is het kiezen voor één infrastructuur voor informatie-uitwisseling essentieel. Daarnaast is het koppelen van infrastructuren noodzakelijk voor zorgbrede informatie-uitwisseling.
  6. Start informatie-uitwisseling voor de cliënt met een minimale set aan gegevens.
  7. Gebruik bestaande informatiestandaarden voor de informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en start daarnaast een inventarisatie gericht op ‘gaps’ bij informatie-uitwisseling.
  8. Werk aan een koppeling (cross-over) tussen cure en care om informatie uit te wisselen.
  9. Benut kennis vanuit lopende initiatieven en bouw deze verder uit (bijvoorbeeld bij implementaties). Vanuit de brancheorganisaties ActiZ , VGN en de beroepsorganisatie V&VN lopen verschillende initiatieven om informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals onderling en tussen zorgprofessional en cliënt te versnellen. Kennis en kunde die voortkomt uit deze trajecten dient actief te worden ingezet binnen het InZicht programma.
  10. Geef structureel prioriteit aan de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om uitwisseling van informatie van en naar de caresector mogelijk te maken. Activiteiten met een dergelijke omvang vragen om serieuze inzet van mensen en middelen.

Programma InZicht

Met het programma InZicht gaat zowel informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals als informatie-uitwisseling met de cliënt plaatsvinden. Hiermee gaat de caresector een belangrijke stap zetten op weg naar een betere informatie-uitwisseling.
Het rapport ‘Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg’ kunt u downloaden op Nictiz.nl.
Bron: Nictiz
Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen