Verbeteringen Wmo slaan aan: lagere kosten, zorg op peil

De verbeteringen in de Wmo slaan aan. Dankzij onder meer het tegengaan van misbruik, het inzetten op preventie en een doelmatiger zorgaanbod denkt de gemeente Den Haag dit jaar 15,5 miljoen euro aan noodzakelijke besparingen te realiseren. Met de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) helpt de gemeente inwoners die niet meer alles zelf kunnen doen, bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of ouderdom.

Omvangrijk verbeterprogramma

“Met vereende krachten hebben we een omvangrijk verbeterprogramma opgesteld en dat begint zijn vruchten af te werpen. De besparingen zijn noodzakelijk om iedereen in onze groeiende en vergrijzende stad ook in de toekomst de zorg te kunnen garanderen die nodig en passend is”, aldus wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid), die vandaag de gemeenteraad informeerde over de tussentijdse resultaten in de Wmo en Jeugdhulp. “De ingezette vernieuwing en verbetering slaat aan en inwoners behouden passende zorg. Dit blijkt ook uit het feit dat het aantal ingediende Wmo-bezwaren niet is gestegen”.

Omvang jeugdhulp blijft stijgen

Met een besparing van 15,5 miljoen euro dit jaar voldoet de gemeente nog niet helemaal aan de in het coalitieakkoord overeengekomen opgave van 20,6 miljoen. Daar is in voorzien met een reservepotje van 14,5 miljoen voor de komende jaren om tegenvallers op te vangen. Een uitdaging bijvoorbeeld is de omvang van de jeugdhulp die blijft stijgen. Door wet- en regelgeving – zoals zorgindicatie door anderen dan gemeentelijke professionals – vergt sturing op aantallen een lange adem.

Wethouder Kavita Parbhudayal: “Voor de jeugdhulp is de situatie complexer. Hier is de gemeente afhankelijker van ketenpartners; wij doen slechts 30 procent van alle verwijzingen naar jeugdhulp zelf. De mogelijkheden om de instroom te beperken en jeugdigen een passende, adequate en goedkopere voorziening te bieden, zijn dan ook minder groot dan bij de Wmo. Daar komt bij dat regionaal wordt ingekocht, waardoor complexe samenwerkingsverbanden ontstaan. Dit alles zorgt ervoor dat bijsturen de nodige tijd en inspanning kost. We werken daar hard aan”.

De besparing van 15,5 miljoen euro dit jaar staat overigens los van de financiële effecten van de coronacrisis. De gemeente gaat ervan uit dat het Rijk de gevolgen voor de gemeente zal compenseren. 

Bron: Gemeente Den Haag