Diëtisten verwachten gemiddeld 40% minder patiënten

0
276

Resultaten onderzoek naar patientencontacten in 2012
In week 2 heeft de  Nederlandse Vereniging van Dietisten (NVD) een onderzoek uitgezet onder dietisten naar het te verwachten patientencontact op basis van de spreekuuragenda. Ruim 700 dietisten hebben daarop gereageerd. Het beeld dat daaruit naar voren komt is extreem somber.  Dat we ons zorgen maakten is terecht: het aantal afspraken neemt extreem af en de toekomst ziet er zorgelijk uit. Hieronder treft u de resultaten aan waarin de eerste en tweede lijn zijn gesplitst.

Resultaten in de eerste lijn
600 Dietisten die werken in de eerste lijn hebben aan het onderzoek meegewerkt. Vrijwel iedereen (94%) geeft aan dat zij veel minder afspraken in januari 2012 heeft staan in vergelijking tot januari 2011. De omvang van de afname van afspraken is schrikbarend:
• 10% van de dietisten heeft > 60% minder afspraken in haar agenda staan
• 27% geeft aan dat de daling van afspraken tussen de 40 en 60% ligt
• 38% van de eerstelijns dietisten geeft aan dat dit tussen de 25 en 40% ligt.
De gemiddelde afname van het aantal afspraken komt neer op 39%.
Op de vraag naar de reden van deze verwachte aanname zijn de volgende antwoorden gegeven, waarbij verschillende antwoorden mogelijk waren:
• 79% ziet een terugloop van het afspraken in de agenda
• 75% heeft op verzoek van de patient de behandeling eind 2011 gestopt
• 60% geeft aan dat patienten melden dat ze stoppen
• 60% meldt dat de frequentie in het aantal vervolgafspraken duidelijk afneemt.
De verwachting dat de bezuinigingen van minister Schippers tot een vergaande afname van behandeling door de dietist zou leiden wordt helaas werkelijkheid, blijkt uit dit onderzoek.
Resultaten in de tweede lijn
125 Dietisten werkzaam in het ziekenhuis (incl. poli) hebben aan het onderzoek meegewerkt. 47%  van de dietisten geeft  aan dat er een daling van het aantal afspraken zichtbaar is. De daling was minder groot dan in de eerste lijn: er is een gemiddelde daling zichtbaar van 15%.  Daarbij wordt aangegeven dat er signalen door patienten worden gegeven (52% ) en zichtbaar in de agenda is dat er minder afspraken staan (42%).

Zorgverzekeraars
Niet alleen de Minister heeft de drempel voor een behandeling door de dietist verhoogd, de zorgverzekeraars laten het ook afweten door de vergoeding voor dieetadvisering niet of beperkt op te nemen in de aanvullende verzekering, hoewel er verschillen zijn tussen de vijf grootste zorgverzekeraars. Van deze vijf verzekeraars hebben we gegevens van gemiddeld 120 dietisten (variatie 100-130 dietisten), waardoor de uitkomsten vergelijkbaar zijn.
Van de dietisten die m.n. met zorgverzekeraar  Achmea te maken hebben geeft 91% aan dat het aantal afspraken ten opzichte van januari 2011 is gedaald. Bij  Menzis is dat aantal 75%. Naast het aantal dietisten dat aangeeft dat het aantal afspraken afneemt, is er ook een verschil in de mate van de daling: Bij Achmea is bij 76% van de dietisten sprake van een verwachte daling van 25-60%, bij Agis is dat 67%. Bij UVIT/VGZ en bij CZ ligt de verwachte daling iets lager. Zorgverzkeraar Menzis is de minste daling te verwachten, maar ook dan verwacht 77% van de dietisten een daling van 10 – 40%.

Verklaring voor de verschillen is dat Menzis in bijna alle aanvullende verzekeringen met uitzondering van het goedkoopste pakket minimaal vier uur dieetadvisering heeft opgenomen. Hoe minder uren en des te hoger de premie waar dieetadvisering in zit des te groter de daling. In onderstaande tabel zijn de percentages per verzkeraar en de te verwachten daling weergegeven:

 

Persoonlijke ervaringen
Deelnemers aan het onderzoek hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om persoonlijke ervaringen toe te voegen. Deze onderstrepen de genoemde uitkomsten:

“Ik ben ontslagen omdat de verwachtingen erg slecht waren en mijn werkgever het niet zag zitten, veranderingen in de verzekeringen gaf hem een goede economische reden om mij te ontslaan, dat  lag niet aan mijn functioneren.”

“Vanuit de organisatie waar ik werk hield ik spreekuur op een locatie voor ex-daklozen en verslaafden, bekostigd via de eerstelijn. Dit spreekuur is nu opgeschort en ik verwacht dat het wordt stopgezet.”

“De agenda’s van mijn werknemers zijn leger, veel no show en afbellers.”

“Kortere vervolgconsulten (15 min ipv 30 min) waardoor geen ruimte meer bestaat om belangrijke onderwerpen te bespreken en aan gedragsverandering te werken.”

“Wanneer men hoort dat het niet wordt vergoed, annuleren ze de afspraak.”

Bron: NVD